Мултипрофилно спешно отделение

Мултипрофилно спешно отделение

УМБАЛСМ  „Н.И. Пирогов” е най-голямото лечебно заведение за спешна медицина в България . Нашата мисия е оказване на достъпна, своевременна и ефективна медицинска помощ чрез поддържане на 24-часова организация за работа на всички структури в болницата.

Клиника по неврохирургия

Клиника по неврохирургия

Клиниката по неврохирургия на УМБАЛСМ Н.И.Пирогов е сред водещите неврохирургични структури в България. В клиниката се прилага пълният спектър от съвременни, високотехнологични методи за неврохирургично лечение на: туморна патология (невроонкология); съдови заболявания на мозъка чрез оперативни и вътресъдови (ендоваскуларни) методи; заболявания на гръбначния стълб; неврохирургични заболявания при деца и травма.

Първа клиника по хирургия

Първа клиника по хирургия

Водеща в областта на коремни травми, доброкачествени и злокачествени заболявания на хранопровода и стомаха и заболявания на белия дроб, черния дроб.

Отделение по гастроентерология

Отделение по гастроентерология

В Отделението по Гастроентерология се извършва лечебно-диагностична и научно-преподавателска дейност в съответствие с най-високите стандарти в съвременната гастроентерология и хепатология. В отделението работи професионален и мотивиран екип от лекари и медицински сестри.

Отделение по очни болести

Отделение по очни болести

Отделение по очни болести към УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" е разположено на партерен етаж в топлата връзка, водеща към Медицински център "Пирогов". Създадено е през 2018 г. Отделението разполага с 5 броя болнични легла.

ЯДРЕНО-МАГНИТЕН РЕЗОНАНС

ЯДРЕНО-МАГНИТЕН РЕЗОНАНС

СМДЛОД „Н. И. Пирогов” функционира като самостоятелен център за магнитно-резонансна образна диагностика към УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”

Отделение по педиатрия

Отделение по педиатрия

Осигурява 24-часова спешна медицинска помощ и прием на деца от цялата страна. Мотото в работата на екипа е :„Всеки наш пациент е и наше дете!“.

Отделение по съдебна медицина

Отделение по съдебна медицина

В отделението на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" работят двама лекари със специалност „Съдебна медицина” – д-р Александър Тодоров Минчев-началник отделение и д-р Теодора Боянова Шаранова, както и д-р Мартина Венелинова Вълчева – лекар специализант.

Втора клиника по ортопедия и травматология
Отделение Травматологичен операционен блок
Лаборатория по клинична имунология

Лаборатория по клинична имунология

Eдинствената в страната, която извършва HLA (главeн комплекс на тъканна съвместимост при човека) серологично типизиране по метода на лимфоцитотоксичния (LCT) тест, чийто принцип е да се визуализира станалата реакция антиген-антитяло.

Клиника по гнойно-септична хирургия

Клиника по гнойно-септична хирургия

Тя е единствената по рода си в страната и на Балканския полуостров, тясно профилирана в лечението на мекотъканни и костно-ставни хирургични инфекции.

Лаборатория по трансфузионна хематология

Лаборатория по трансфузионна хематология

През м. август 1971 г. е създадено Отделение по кръвопреливане и тъканна съвместимостна базата на предшестващи звена на болницата на Червения кръст и на новосъздадения Институт за бърза медицинска помощ, в които е съществувала Кръвна банка.

Отделение по оперативна гинекология

Отделение по оперативна гинекология

Работи в колаборация с всички диагностични и лечебни звена в болницата, което дава възможност за пълното и компетентно диагностициране и лечение на пациентите в отделението.

Отделение по диализно лечение
ХИРУРГИЧЕН ОПЕРАЦИОНЕН БЛОК

ХИРУРГИЧЕН ОПЕРАЦИОНЕН БЛОК

Той е разгърнат на площ от 600 м2 и разполага с 7 хирургични зали и една зала за възстановяване/”recovery room”/ През 2010 г. Операционният блок е напълно реконструиран и ремонтиран в съответствие с всички европейски изисквания и норми.

Детски операционен блок
Клиника по хирургия на ръката, реплантация и микрохирургия
Клиника по детска анестезиология и интензивно лечение
Отделение по детска ортопедия и травматология
Лаборатория по микробиология
Клиника по лицево-челюстна хирургия

Клиника по лицево-челюстна хирургия

Клиника по Лицево-челюстна хирургия (ЛЧХ) на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ е най-голямото специализирано клинично звено по лицево-челюстна хирургия в България. Тя се оформя в настоящата си структура през Ноември 2019 г., след вливането на Специализираната болница по лицево-челюстна хирургия (СБАЛ по ЛЧХ) в УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“.

Клинична лаборатория

Клинична лаборатория

Работи денонощно /вкл. събота и неделя/ и извършва анализ на широка гама от клинично – лабораторни показатели на биологични течности като кръв, урина, гръбначно-мозъчна течност, пунктати, ексудати и др.

Клиника по обща и клинична патология

Клиника по обща и клинична патология

Ръководството на Клиниката се осъществява от д-р Ния Иванова Сърбянова – началник клиника и Даниела Тодорова Котупова, старши медицински лаборант.

Отделение по ушно-носно-гърлени болести

Отделение по ушно-носно-гърлени болести

Отделение Оториноларингология е открито на 22.03.2012 г., разполага с два лекарски кабинета, манипулационна, кабинет по ендоскопска хирургия, самостоятелна операционна зала и девет болнични легла.

Отделение по физикална и рехабилитационна медицина
Клиника по анестезиология и интензивно лечение

Клиника по анестезиология и интензивно лечение

Клиниката по Интензивно Лечение към УМБАЛСМ ,, Пирогов” е създадена през 1962 година като Централна Реанимация, Операционен Блок и Противошокова Зала. Централна Реанимиция и Противошокова Зала са първите подобни обособени самостоятелни структури на терито

Клиника по токсикология

Клиника по токсикология

Клиниката по токсикология е разположена в самостоятелна, достъпна за пациенти, изцяло обновена триетажна сграда в двора на УМБАЛСМ "Пирогов" ЕАД.

Клиника по вътрешни болести

Клиника по вътрешни болести

КЛИНИКАТА ПО СПЕШНИ ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ(КСВБ) води своето начало от шестте легла на Болницата на Червения кръст, създадена на 28.05.1900, които са база за обучение на милосърдни сестри.

Клиника по кардиология

Клиника по кардиология

Клиниката по кардиология води своето начало от шестте легла на Болницата на Червения кръст, създадена на 28.05. 1900 г.,които са база за обучение на милосърдни сестри.

Клиника по урология

Клиника по урология

Тук е извършена първата детска бъбречна трансплантация под ръководството на акад. Н. Минков.

Клиника по детска хирургия

Клиника по детска хирургия

Началото на историята на Клиниката по детска хирургия при болницата „Н. И. Пирогов" е поставено през 1952 година, когато се разкрива първото в България отделение по детска спешна коремна хирургия.

Клиника по образна диагностика

Клиника по образна диагностика

На базата на спецификата на болницата, в развитието от Рентгеново отделение до Клиника по образна диагностика, се наблюдава не само промяна в наименованието и структурата, но и в обема на извършваните диагностични, а по-късно и терапевтични, дейности.

Ортопедична травматология

Ортопедична травматология

Дейността на клиниките по ортопедична травматология е оказване на висококачествена специализирана и квалифицирана стационарна и консултативна медицинска помощ на гражданите в областта на травматологията и ортопедията.

Втора клиника по хирургия
Клиника по изгаряне и пластична хирургия

Клиника по изгаряне и пластична хирургия

Специализираният комплекс по изгаряне и пластична хирургия е водещата специализирана структура в страната за диагностика, активно лечение и ранна рехабилитация на деца и възрастни с изгаряния, измръзвания, мекотъканни дефекти с различна етиология.

Първа клиника по ортопедия и травматология

Първа клиника по ортопедия и травматология

Дейността й се основава на правилата за добра медицинска практика и националните стандарти в ортопедията и травматологията чрез прилагане на съвременни методи за диагностика, лечение, рехабилитация и профилактика, с голям опит в лечението на политравмата.