КЛИНИКА ПО ХИРУРГИЯ

КЛИНИКА ПО ХИРУРГИЯ

Водеща в областта на гръдни и коремни травами, доброкачествени и злокачествени заболявания на хранопровода и стомаха и заболявания на белия дроб.

Отделение по гастроентерология

Отделение по гастроентерология

Извършва лечебно-диагностична и научно-преподавателска дейност в съответствие с най-високите стандарти в съвременната гастроентерология и хепатология.

ЯДРЕНО-МАГНИТЕН РЕЗОНАНС

ЯДРЕНО-МАГНИТЕН РЕЗОНАНС

СМДЛОД „Н. И. Пирогов” функционира като самостоятелен център за магнитно-резонансна образна диагностика към УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПЕДИАТРИЯ

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПЕДИАТРИЯ

Осигурява 24-часова спешна медицинска помощ и прием на деца от цялата страна. Мотото в работата на екипа е :„Всеки наш пациент е и наше дете!“.

Клиника по детска ортопедия и травматология
Отделение по съдебна медицина

Отделение по съдебна медицина

В отделението на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" работят двама лекари със специалност „Съдебна медицина” – д-р Александър Тодоров Минчев-началник отделение и д-р Теодора Боянова Шаранова, както и д-р Мартина Венелинова Вълчева – лекар специализант.

Първа клиника по ортопедия и травматология

Първа клиника по ортопедия и травматология

Дейността й се основава на правилата за добра медицинска практика и националните стандарти в ортопедията и травматологията чрез прилагане на съвременни методи за диагностика, лечение, рехабилитация и профилактика, с голям опит в лечението на политравмата.

Втора клиника по ортопедия и травматология
Клинична лаборатория

Клинична лаборатория

Работи денонощно /вкл. събота и неделя/ и извършва анализ на широка гама от клинично – лабораторни показатели на биологични течности, като: кръв, урина, гръбначно-мозъчна течност, пунктати, ексудати и др.

Спешно отделение - ВЪЗРАСТНИ
Клиника по гнойно-септична хирургия

Клиника по гнойно-септична хирургия

Тя е единствената по рода си в страната и на Балканския полуостров , тясно профилирана в лечението на мекотъканни и костно-ставни хирургични инфекции.

ХИРУРГИЧЕН ОПЕРАЦИОНЕН БЛОК

ХИРУРГИЧЕН ОПЕРАЦИОНЕН БЛОК

Той е разгърнат на площ от 600 м2 и разполага с 7 хирургични зали и една зала за възстановяване/”recovery room”/ През 2010 г. Операционният блок е напълно реконструиран и ремонтиран в съответствие с всички европейски изисквания и норми.

Отделение по оперативна гинекология

Отделение по оперативна гинекология

Работи в колаборация с всички диагностични и лечебни звена в болницата, което дава възможност за пълното и компетентно диагностициране и лечение на пациентите в отделението.

Физикална и рехабилитационна медицина
Отделение Травматологичен операционен блок
Детски операционен блок
Лаборатория по клинична имунология

Лаборатория по клинична имунология

Eдинствената в страната, която извършва HLA (главeн комплекс на тъканна съвместимост при човека) серологично типизиране по метода на лимфоцитотоксичния (LCT) тест, чийто принцип е да се визуализира станалата реакция антиген-антитяло.

Клиника по детска анестезиология и реанимация
Клиника по хирургия на ръката
Клинична микробиология

Клинична микробиология

Годишно се извършват 11 000 изследвания (на раневи ексудати, хемокултури, антибиограми, урини и др.)

Спешно приемно отделение - деца

Спешно приемно отделение - деца

Спешният диагностично – консултативен блок - кабинети под 18 години е част от структурата на специализиран детски комплекс. Намира се на партера на детския комплекс и работи денонощно.

Лаборатория по трансфузионна хематология

Лаборатория по трансфузионна хематология

През м. август 1971 г. е създадено Отделение по кръвопреливане и тъканна съвместимостна базата на предшестващи звена на болницата на Червения кръст и на новосъздадения Институт за бърза медицинска помощ, в които е съществувала Кръвна банка.

Клиника „Обща и клинична патология”

Клиника „Обща и клинична патология”

Ръководството на отделението се осъществява от доц. д-р Маргарита Ангелова Каменова, началник-клиника, д-р Ния Иванова Сърбянова, началник отделение и Даниела Тодорова Котупова, старши лаборант.

Отделение по диализно лечение
Изгаряне и пластична хирургия

Изгаряне и пластична хирургия

Специализираният комплекс по изгаряне и пластична хирургия е водещата специализирана структура в страната за диагностика, активно лечение и ранна рехабилитация на деца и възрастни с изгаряния, измръзвания, мекотъканни дефекти с различна етиология.

Ушно, носно, гърлени болести

Ушно, носно, гърлени болести

Отделение Оториноларингология е открито на 22.03.2012 г., разполага с два лекарски кабинета, манипулационна, кабинет по ендоскопска хирургия, самостоятелна операционна зала и девет болнични легла.

Клиника по интензивно лечение

Клиника по интензивно лечение

Клиниката по Интензивно Лечение към УМБАЛСМ ,, Пирогов” е създадена през 1962 година като Централна Реанимация, Операционен Блок и Противошокова Зала. Централна Реанимиция и Противошокова Зала са първите подобни обособени самостоятелни структури на терито

Токсикология

Токсикология

Клиниката по токсикология е разположена в самостоятелна, достъпна за пациенти, изцяло обновена триетажна сграда в двора на УМБАЛСМ "Пирогов" ЕАД.

Клиника по вътрешни болести

Клиника по вътрешни болести

КЛИНИКАТА ПО СПЕШНИ ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ(КСВБ) води своето начало от шестте легла на Болницата на Червения кръст, създадена на 28.05.1900, които са база за обучение на милосърдни сестри.

Клиника по кардиология

Клиника по кардиология

Клиниката по кардиология води своето начало от шестте легла на Болницата на Червения кръст, създадена на 28.05. 1900 г.,които са база за обучение на милосърдни сестри.

Клиника по урология

Клиника по урология

Тук е извършена първата детска бъбречна трансплантация под ръководството на акад. Н. Минков.

Детска хирургия

Детска хирургия

Началото на историята на Клиниката по детска хирургия при болницата „Н. И. Пирогов" е поставено през 1952 година, когато се разкрива първото в България отделение по детска спешна коремна хирургия.

Клиника по неврохирургия

Клиника по неврохирургия

Клиниката по неврохирургия на университетска болница „Н. И. Пирогов” е основана през 1962 година. До днес тя остава сред водещите неврохирургични структури в България.

Обща, висцерална и спешна хирургия
Ортопедична травматология

Ортопедична травматология

Дейността на клиниките по ортопедична травматология е оказване на висококачествена специализирана и квалифицирана стационарна и консултативна медицинска помощ на гражданите в областта на травматологията и ортопедията.

Клиника по образна диагностика

Клиника по образна диагностика

На базата на спецификата на болницата, в развитието от Рентгеново отделение до Клиника по образна диагностика, се наблюдава не само промяна в наименованието и структурата, но и в обема на извършваните диагностични, а по-късно и терапевтични, дейности.