Клиника по вътрешни болести

КЛИНИКАТА ПО СПЕШНИ ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ(КСВБ) води своето начало от шестте легла на Болницата на Червения кръст, създадена на 28.05.1900, които са база за обучение на милосърдни сестри.

още ...

Клиника по вътрешни болести

КЛИНИКАТА ПО СПЕШНИ ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ(КСВБ) води своето начало от шестте легла на Болницата на Червения кръст, създадена на 28.05.1900, които са база за обучение на милосърдни сестри.

Клиниката по Вътрешни болести е част от структурата на Специализирания Терапевтичен комплекс при УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов". Тя е най- старата клинична единица на Болницата на Червения Кръст, създадена на 28.05.1900 г. като база за обучение на "милосърдни сестри", разполагаща с едва 6 "вътрешни" легла. Тези шест легла са единственият клиничен фонд на новосъздадената тогава Болница на Червения Кръст. В течение на следващите десет години, легловият фонд на Болницата нараства на 60 легла, които са разпределени във Вътрешно отделение и Хирургично отделение.

Първият директор на сестринското училище и първи управител на Болницата на Червения Кръст е д-р Петър Ораховац - един от най- изтъкнатите клиницисти в историята на българската Вътрешна Медицина. На практика той е и основоположникът на първата структура по Вътрешни болести в Болницата, чийто правоприемник е съвременната клиника по Вътрешни болести. Непосредствено след него управител на блоницата става д-р Димитър Моллов.

    Сегашната клиника по Вътрешни болести е лечебна структура от Трето ниво на компетентност съгласно Стандарта по Вътрешни болести по чл. 6., ал. 1 от Закона за Лечебните заведения. Към настоящия момент структурата на КВБ включва отделение по Вътрешни болести (ОВБ), спешен поликлиничен консултативно-диагностичен кабинет (СПКДК) с ЕКГ-изследване и кабинет по ултразвукова диагностика.

Основен предмет на дейността на Клиниката е диагностично-консултативната, лечебната и профилактичната, научната и научно-приложната, а също така учебно-преподавателската работа в областта на Вътрешните болести.

В КВБ се извършва:

 • Диагностика и лечение на всички спешни и/или хронични обострени заболявания в областта на Вътрешната медицина.
 • Спешна помощ в областта на Вътрешните болести при аварийни ситуации, бедствия и катастрофи.
 • Предоперативна консултативна помощ.
 • Квалификация на персонала на клиниката, обучение и квалификация на извънболнични специализанти по програмите за СДО, както и обучение на студенти по курсовите програми за Вътрешните болести и Спешна Медицина.
 • Научно-изследователска и преподавателска дейност в областта на Вътрешните болести и Спешната Медицина.
 • КВБ осъществява необходимите за дейността си взаимоот-ношения с различни организации, обществото и ме-дийните средства съгласувано с отдел "Връзки с обще-ствеността" на Болницата.
 • Превенция на усложненията и рецидивите при хронични заболявания на Вътрешните органи и системи чрез профилактична образователна дейност.

Клиниката извършва всички диагностично-лечебни дейности съгласно Медицинския Стандарт по Вътрешни болести, като клиника от Трето ниво на компетентност в рамките на следните медицински специалности:

 • Пневмология и Фтизиатрия (Белодробни болести).
 • Гастроентерология.
 • Ендокринология.
 • Нефрология.
 • Клинична Хематология.
 • Ревматология.

Към настоящия момент, КВБ работи с НЗОК по 29 клинични пътеки. След оптимизация на диагностично-лечебния процес и съобразно кадровия резерв на Клиниката, предстои УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" да сключи договор за работа по още три клинични пътеки в предстящата година.

 1. Колективът на КВБ наброява 50 човека.
 2. Броят на лекарите работещи в Клиниката е 21.
 3. Броят на леглата разкрити в КВБ е 36.
 4. Относителният дял на отделните групи заболявания при пацинетите лекувани в КВБ е както следва:
 • Болести на Храносмилателната система - 41%.
 • Болести на Дихателната система - 22%.
 • Болести на Отделителната система - 17%.
 • Болести на Кръвта и кръвотворните органи - 9%.
 • Болести на Ендокринната система, разстройства на храненето и обмяната на веществата - 8%.
 • Болести на опорно-двигателния апарат - 3%.

 

ИСТОРИЯ НА КЛИНИКАТА ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ

Непосредствено след 9-ти септември 1944 болницата играе ролята на правителствена. През 1945 год. на нейна територия е организирана главната база на Бърза Помощ в България. През 1949 год. Болница "Червен Кръст" минава на подчинение на СГНС като Спешна Градска Болница, която от 1951 г. става НАУЧЕН ИНСТИТУТ ЗА БЪРЗА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (НИБМП) и вече носи името на руския учен и хирург Н. И. Пирогов с три основни отделения: Вътрешно, Хирургично и Травматологично.

От 1951 год. началник вътрешно отделение е д-р Антон Иванов, а от 01.07.1953 г. до 25.03.1967 г. д-р Любен Радославов. През 1959 г. Вътрешното Отделение се разделя на две І-во и II-ро вътрешни отделения с началници съответно доц. д-р Никола Караламбев (І-во) и доц. д-р Любен Радославов (ІІ-ро). При това разделението д-р Любица Саева поема предимно токсикологичните случай и всъщност тя е пионера на токсикологията в НИБМП „Н.И.Пирогов”, разработила първите методи на парентерално лечение, дезинтоксикация с въглен и др. В последствие към нея се присъединява и д-р Александър Монов, който по-късно по предложение на д-р Л. Радославов, поема ръководството на токсикологичния сектор и през годините го развива, като Токсикологична клиника.

От 1967 год. до 1976 г. Нач. II-ро Вътрешно Отделение е д-р Димитър Стоянов. През 1974 г. се създава СЕКЦИЯ ПО СПЕШНИ ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ И КАРДИОЛОГИЯ с две клиники и едно отделение - Вътрешна Клиника с началник проф. д-р П. Горбанов и Кардиологична Клиника с началник доц. д-р Николай Караламбев, с кардиологично отделение - началник д-р Жеко Генов и интензивно кардиологично отделение - началник д-р Максим Цеков. Началник на Вътрешна Клиника е проф П. Горбанов, а Началник Отделенеие д-р Георги Атанасов

От 1982 г. Началник на Вътрешна клиника е полк. доц. д-р Петко Коев , а от 1990 г. доц. Г.Коцев.

От 1986 г. Началник Вътрешна Клиника е полк. доц. д-р Иван Марин.

От 1992 г. Началник на Вътрешна Клиника е доц. д-р Ст. Миланов с Началник Отделение д-р Петко Горчев, а след пенсионирането му д-р Милена Димитрова.

През 2000 г.секцията е трансформирана в КЛИНИКА ПО СПЕШНИ ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ с три отделения; І-во Вътрешно с Началник д-р М. Краева, а от 2004 г. д-р Диана Цеклеева; ІІ-ро Вътрешно Отделение с началник д-р Милена Димитрова и Интензивно Кардиологично Отделение с началник д-р Михаил Петров, а от 2004 г. и до пенсионирането му(през 2007 г.) д-р Ал. Радославов.

Факти и цифри

50

ПЕРСОНАЛ

21

ЛЕКАРИ

36

ЛЕГЛА

Проф. д-р Петър Йорданов Атанасов, д.м.

Началник Клиника по вътрешни болести

Роден на 27.05.1962 г. в град София. Завършва гимназиално образование през 1980 г. в гр. Кюстендил. През 1988 г. завършва Висше Медицинско образование в Медицинска Академия - Висш Медицински Институт гр. София. Има защитена специалност по Вътрешни...

още ...

Екип на Клиника по вътрешни болести

Пациентите за нас

Все още няма изказани отзиви. Ще се радваме да получим вашето мнение!

Галерия