Ст.мед.сестра Снежинка Иванова Мирчева

старша сестра на Клиника по вътрешни болести

Родена е на 16.01.1967 г. в гр.София.

1986 г. завършва средното си специално образование в Централен Институт за подготовка на здравни кадри с професионална квалификация мед.сестра ,специалнос общ профил. 

1993г. завършва Полувисш медицински институт ВМИ-София.

2004г. завършва МУ - ФОЗ и придобива образователно квалификационна степен "Бакалавър" с професионална квалификация " Ръководител на здравните грижи и преподавател по практика в медицински колеж".

2006г.придобива образователно квалификационна степен "Магистър"и професионална квалификация "Мениджър на здравните грижи".

Завършен курс за компютърна грамотност през 2002 година.

Има над 10 публкации в специализирани Български издания с основните  научни интереси в областта на сестринството и качеството на "Здравните грижи", общественото здравеопазване и здравната политика, промоция на здравето и здравословен начин на живот, медицинска педагогика, общуване и обучение на пациенти, теория на възпитанието и дидактиката, медицинска етика и комуникативни умения в медицинската практика.