Николай Зарков Башев

рехабилитатор към Клиника по вътрешни болести

Роден е на 28.04.1989 г. в гр. Смолян.
Завършва „Тракийски университет”- Стара Загора с професионално направление „Рехабилитатор”със степен „бакалавър” през 2011 г.
Завършва НСА „Васил Левски” гр. София, професионално направление „кинезитерапевт” със степен магистър през 2013 г.
Професионални курсове:
Мануална мобилизация на стави по Мълиган;
PNF – Проприоцептивно нервно мускулно улесняване;
Курс за превенция на метаболитен синдром.