Лаборатория по трансфузионна хематология

През м. август 1971 г. е създадено Отделение по кръвопреливане и тъканна съвместимостна базата на предшестващи звена на болницата на Червения кръст и на новосъздадения Институт за бърза медицинска помощ, в които е съществувала Кръвна банка.

още ...

Лаборатория по трансфузионна хематология

През м. август 1971 г. е създадено Отделение по кръвопреливане и тъканна съвместимостна базата на предшестващи звена на болницата на Червения кръст и на новосъздадения Институт за бърза медицинска помощ, в които е съществувала Кръвна банка.

Създател и ръководител на отделението е проф. д-р Миньо Минев, д.м.н.

В отделението тогава са обособени три звена:

 • Експедиция на кръв и кръвни биопрепарати
 • Лаборатория за еритроцитна съвместимост
 • Лаборатория за тъканна съвместимост

            До 1974 год. отделението е самостоятелно звено, след което става съставна част от Центъра по кръвопреливане, консервиране на тъкани и тъканна съвместимост при института "Пирогов".

През 1980 год. се отделя отново като самостоятелно отделение.

През 1982 год. се създава имунологичната лаборатория към отделението, за оценка на имунния статус на болните преди и след бъбречна трансплантация.

В периода 1980 - 1985 год. щатът на отделението нараства, във връзка с въвеждането на нови имунохематологичини методи на изследване, на прилагането на отделни кръвни компоненти за трансфузионно лечение и на определянето на тъканната съвместимост на пациентите с ХБН, чакащи трансплантация и на трансплантираните в създадения Център за бъбречна трансплантация в институт “Пирогов”.

През 1991 год. отделението е преименувано в отделение по кръвопреливане и имуногенетика. Оттогава завеждащ отделение е проф. д-р Фани Мартинова, д.м.н.

През 2013 год. отделението е трансформирано в Клиника по трансфузионна хематология и имунология, без легла, в състава на Специализирания терапевтичен комплекс. Практически дейностите в отделението/клиниката са свързани с две отделни медицински  специалности – трансфузионна хематология и клинична имунология.

През 2015 год. Клиниката по трансфузионна хематология и имунология е разделена на две самостоятелни лаборатории с отделен щат – Лаборатория по трансфузионна хематология (ЛТХ) и  Лаборатория по клинична имунология (ЛКИ). Мотивите са, че дейностите в тях се извършват по отделни медицински стандарти – „Трансфузионна хематология” и „Клинична имунология”.

През 2016 год. Лабораторията по трансфузионна хематология бе трансформирана като тип А медико-диагностична лаборатория, в структурата на която се включва на пряко подчинение Лабораторията по клинична имунология (тип Б медико-диагностична лаборатория). Двете лаборатории запазват спецификата и обема на извършваните досега дейности и щата на персонала, както и принадлежността им към структурата на Специализирания терапевтичен комплекс на болницата.

Проф. Фани Мартинова е координатор на организацията на медицинските, икономически, научни и учебни дейности на двете лаборатории и осъществява контрол за изпълнението им своевременно, качествено и професионално.

 КЛИНИЧНА КОМПЕТЕНТНОСТ

Лабораторията по трансфузионна хематология се отличава с уникалност по отношение на извършваните дейности, особено по отношение на модула„Клинична трансфузиология“ на специалността „Трансфузионната хематология“.

От създаването на отделението по кръвопреливане и тъканна съвместимост до настоящото обособяване на ЛТХ съществува непрестанен стремеж и осъществяване на въвеждането на нови методи в имунохематологичната и имуногенетичната диагностика. Тези методи са високоспециализирани, което изисква по-дълготрайно обучение на персонала, познания и изключителна прецизност и отговорност при изпълнението им.

Прилагат се съвременни алгоритми за лечение на спешни пациенти с масивно кървене, с масивни и многократни кръвопреливания, с вродени и придобити дефицити на коагулационните фактори. Въведено е приложението на компонентна терапия с подходящи кръвни съставки и плазмени и рекомбинантни биопрепарати, както при възрастни, така и при деца. Ежедневно и денонощно се извършват консултации от лекарите на ЛТХ, свързани с рационалното приложение на кръвта и кръвните съставки, трансфузионен надзор и спазване на стандартните оперативни протоколи във връзка с кръвопреливанията, еритроцитна или левкоцитна алоимунизация, реакции и усложнения при кръвопреливане или спешно приложение на заместваща терапия на пациенти с вродени или придобити коагулопатии.        

Лабораторията е база за обучение на специализанти по „Трансфузионната хематология“, в нея се провеждат практическите и теоретични държавни изпити.

 

Основни дейности 

 1. Вземане, съхраняване, снабдяване с кръв и кръвни съставки, трансфузионен надзор;
 2. Диагностична и лечебна дейност на болни в клиниките/отделенията на болницата;
 3. Диагностична и консултативна (стационарна – в клиниките и отделенията на болницата и амбулаторна);
 4. Научна и нaучно-изследователска дейност;
 5. Учебно-преподавателска дейност;
 6. Дейности по трансплантация на тъкани, органи и клетки;
 7. Клинични изпитвания на лекарства и апаратура;
 8. Снaбдителска и финaнсово-счетоводна дейност;
 9. Експертна дейност;

 Лабораторията по трансфузионна хематология осъществява  болнична помощ чрез:

 1. Извършване на безотказна, своевременна и точна имунохематологична диагностика на всички спешни състояния, свързани с необходимостта от преливане на кръвни съставки и плазмени или рекомбинантни биопрепарати. Тези дейности и снабдяването с кръв, кръвни съставки и кръвни биопрепарати се извършват в лабораторията непрекъснато, 24 часа в денонощието, 365 дни в годината.
 2. Снабдяване с тези кръвни компоненти и съхранението им до експедиране
 3. Осъществяване на консултативна дейност и провеждане на адекватна и съвременна хемотрансфузионна терапия при пациенти с кървене, анемии, вродени и придобити хемостазни нарушения на стационарно и амбулаторно болни
 4. Провеждане на автохемотрансфузии при подходящи болни с показания за това
 5. Осъществяване на трансфузионен надзор с цел отчет и контрол за правилното провеждане на трансфузионната политика в клиниките/отделенията/кабинетите на болницата и за приложението на нормативните документи в областта на трансфузионната медицина
 6. Провеждане на обучение по трансфузионна хематология (индивидуално или чрез колегиуми) на лекарите-клиницисти, които използват кръвни съставки в терапевтичната дейност
 7. Високоспециализираната диагностично-лечебна дейност при спешни състояния и планови пациенти с хирургични или вътрешни заболявания или травматични увреждания се осъществява чрез мануални и автоматизирани диагностични методи в Лабораторията по трансфузионна хематология.
 8. Кръвопреливане. Експедиция на кръв, кръвни съставки, плазмени и рекомбинантни препарати

Лабораторията по трансфузионна хематология осигурява снабдяването с кръв, кръвни съставки и плазмени препарати на всички клиники и отделения в УМБАЛСМ „ Н. И. Пирогов”:

 • Цяла кръв
 • Еритроцитен концентрат (нативен, обезлевкоцитен, облъчен с UV лъчи, с добавен разтвор)
 • Тромбоцитен концентрат (от цяла кръв, от афереза, обезлевкоцитен, облъчен с UV лъчи
 • Прясно замразена плазма (ПЗП)
 • Плазмени концентрати на фактори на кръвосъсирването (фибриноген, фактори VIII и IX, фактори на протромбиновия комплекс (активирани и неактивирани)
 • Рекомбинантни концентрати на фактори на кръвосъсирването (VIIa, VIII, IX)

 

 1. Имунохематологична диагностика. Лаборатория по имунохематология

Основна дейност на лабораторията е осигуряването на имунохематологична диагностика, постигане и гарантиране на максимална сигурност при провеждане на трансфузионна терапия с кръвни съставки на пациентите, постъпили на лечение в болницата. В лабораторията се извършват пълни имунохематологични изследвания на стационарните и амбулаторни пациенти, включващи:

 • Кръвна група по система АВО
 • Подгрупи на А антиген
 • Резус-фактор (Rh-Dр Du)
 • Резус фенотип (С, с, Е, е, антигени на системата Резус)
 • Други еритроцитни антигенни системи (Кеll, Cellano, M, N, S, s, Fya-Fyb, Lea, Leb, Lua, Lub, P1, Jka, Jkb)
 • Генотипизиране на еритроцитни антигени
 • Скрининг за антиеритроцитни антитела към антигените на посочените системи
 • Идентификация на налични антиеритроцитни антителата
 • Титър на установените антиеритроцитни антитела
 • Анти-А1-антитела;
 • Подбор на съвместима кръв чрез проби за ин витро съвместимост

На всички пациенти с необходимост от кръвопреливане, лабораторията  осигурява изогрупова, имунологично съвместима кръв, т.е. извършват се претрансфузионни индивидуални тестове за съвместимост (crossmatch).

При животозастрашаващи клинични ситуации експедицията на кръв става въз основа на претрансфузионен бърз епруветъчен тест за съвместимост. Това се отнася основно за пациентите постъпили на лечение в противошокова зала и в редки случаи от клиниката за интензивно лечение.

При положителен резултат от изследването за алогенни антиеритроцитни антитела(поради предходни кръвопреливания или бременности)се прилагат допълнителни методи за идентификация на тяхната специфичност. При доказване на клинично значими антиеритроцитни антитела се налага подбор на кръв, която не съдържа еритроцитни антигени, към които са насочени антителата. Търсенето на антитела и включването на ин витро тест за съвместимостдава възможност за предпазване от технически грешки и посттрансфузионни реакции, дължащи се на наличието на алоантитела и се постига ефективност на приложената трансфузионна заместителна терапия.Така са предотвратени евентуални тежки посттрансфузионни реакции и е постигнат ефект от приложената трансфузионна заместителна терапия.

СТРУКТУРА И ЩАТ НА ЛАБОРАТОРИЯТА ПО ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ

Състои се от функционално обособени сектори:

 1. Експедиция кръвни съставки и кръвни биопрепaрати;
 2. Лaборатория по имунохематология;
 3. Спешна нощна лaборатория по имунохематология;

 Управление на лабораторията по трансфузионна хематология

Лабораторията по трансфузионна хематология се ръководи от началник на лаборатория проф. д-р Фани Мартинова и старши медицински лаборант Нина Алиоски.

Цялостната дейност на началника на лабораторията се подпомага от Лабораторен съвет, в съответствие с правилниците за устройството, дейността и вътрешния ред на лабораторията и с правилника за дейността на този съвет.

 

Щат и организация на дейностите в ЛТХ

            Щатът и апаратурата на лабораторията по трансфузионна хематология отговарят на Медицински стандарт „Трансфузионна хематология”и на ІІІ ниво на компетентност.

Щатният състав на лабораторията е общо 22 души:

 • Лекари, хабилитирани по специалността „Хематология и преливане на кръв“ – професор – един и доцент - един;
 • Лекар, асистент по специалност „Трансфузионна хематология” – един
 • Лекари със специалност „Трансфузионна хематология”– 2-ма
 • Лекар без специалност – един

 

Подчиненост и взаимодействия на ЛТХ

Лабораторията по трансфузионна хематология осъществява своята дейност чрез йерaрхични и координационни взаимодействия с ръководството и администрацията на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”, с клиниките и отделенията на Специализирания терапевтичен комплекс, с клиниките, отделенията и  лабораториите на болницата, както и с други болници и здравни институции.

 

Програма „Трансфузионна хематология” на БИС в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“

През 2015 год. в лабораторията по трансфузионна хематология бе въведена болничната информационна система и започна работа по два модула– „Лабораторен” и „Склад”. Всички отчети и справки се изготвят на базата на данните от информационната система.

            През 2016 год.  всички резултати от имунохематологичната диагностика на пациентите в болницата (кръвногрупова принадлежност АВО и Резус, авто- и ало-  еритроцитни антитела, ин витро проби за съвместимост), постъпилите количества еритроцитен концентрат, ПЗП и тромбоцитен концентрат от НЦТХ, експедираните към клиниките и отделенията кръвни съставки се входират и валидират през болничната информационна система в рамките на деня, в който са постъпили. Резултатите са видими за отделенията, веднага след като бъдат валидирани изследванията.

 

Комисия за контрол върху качеството, безопасносттаи рационалната употреба на кръвта и кръвните съставки

В състава на болничната комисия върху качеството, безопастността и рационалната употреба на кръвта и кръвните съставки влизат началника на ЛТХ (зам. председател на комисията) и лекар от ЛТХ със специалност „Трансфузионна хематология”. На всеки 3 месеца се провеждат заседания на комисиятаза обсъждане на резултати от проведен трансфузионен надзор от лекари от ЛТХ в клиниките и отделенията, погрешно първично определени кръвни групи от лекуващите лекари, приемане на стандартни оперативни процедури в областта на трансфузиологията.

 

Научно-изследователска, учебна и преподавателска дейност

Основните научни направления са свързани с практическата дейност на  лабораторията в областта на трансфузионната медицина:

 • Съвременни трансфузиологични проблеми в хирургичната и травматологична клиника;
 • Имунологична диагностика на пациенти в условия на спешност - разширена антигенна съвместимост при преливане на кръв;
 • Метод за генотипизиране на кръвногруповите системи АВО и Резус;
 • Проучвания върху левкоцитна (HLA) алоимунизация и съвместимост при преливане на кръв и тромбоцитни концентрати;
 • Мениджмънт на спешната помощ за пациенти с вродени коагулапотии – организация, проблеми, бъдеще;
 • Субституираща трансфузионна терапия при болни с фалоидно гъбно отравяне и с други интоксикации;
 • Алтернативи на хемотрансфузионната терапия в хирургичната практика;

Преподавателска дейност

 • Основен курс за специализанти по „Трансфузионна хематология“. Модул „Клинична трансфузиология“
 • Основен курс за специализанти по „Клинична имунология“. Модул: Имунохематология“ –в Клиника по клинична имунология на УМБАЛ „Александровска”.

             За 45-годишния период от създаването на отделението/лабораторията по трансфузионна хематология са защитени две дисертации за научна степен „доктор на медицинските науки“ (проф. д-р М. Минев и проф. д-р Ф. Мартинова)и 5 дисертации за научна степен „доктор“.

Дисертационните работи на десетки научни сътрудници, работещи извън отделението/лабораторията, включват като съществена част имуногенетични и/или имунологични изследвания, извършени от нас или с наше методично ръководство (у нас - 9 дисертации за д.м.н. и 18 дисертации за д.м., а в чужбина – 1 дисертация за д.м.н. и 7 дисертации за д.м.). 

Екип на Лаборатория по трансфузионна хематология

Пациентите за нас

Все още няма изказани отзиви. Ще се радваме да получим вашето мнение!