Лаборатория по трансфузионна хематология

През м. август 1971 г. е създадено Отделение по кръвопреливане и тъканна съвместимостна базата на предшестващи звена на болницата на Червения кръст и на новосъздадения Институт за бърза медицинска помощ, в които е съществувала Кръвна банка.

още ...

Лаборатория по трансфузионна хематология

През м. август 1971 г. е създадено Отделение по кръвопреливане и тъканна съвместимостна базата на предшестващи звена на болницата на Червения кръст и на новосъздадения Институт за бърза медицинска помощ, в които е съществувала Кръвна банка.

За контакт с лабораторията: 02/ 91 54 217 

Създател и ръководител на отделението е проф. д-р Миньо Минев, д.м.н.

Лабораторията по трансфузионна хематология се отличава с уникалност по отношение на извършваните дейности, особено по отношение на модула „Клинична трансфузиология“ на специалността „Трансфузионна хематология“.

 Лабораторията по трансфузионна хематология осъществява болнична помощ чрез:

 1. Извършване на безотказна, своевременна и точна имунохематологична диагностика на всички спешни състояния, свързани с необходимостта от преливане на кръвни съставки и плазмени или рекомбинантни биопрепарати.
 2. Осигуряване на снабдяването с кръвни съставки и плазмени препарати на всички клиники и отделения в УМБАЛСМ „ Н. И. Пирогов” и съхранението им до тяхното експедиране.
 3. Прилагане на съвременни алгоритми за лечение на спешни пациенти с масивно кървене, с масивни и многократни кръвопреливания, с вродени и придобити дефицити на коагулационните фактори.
 4. Прилагане на компонентна терапия с подходящи кръвни съставки и плазмени и рекомбинантни биопрепарати, както при възрастни, така и при деца.
 5. Осъществяване на консултативна дейност и провеждане на адекватна и съвременна хемотрансфузионна терапия при пациенти с кървене, анемии, вродени и придобити хемостазни нарушения.
 6. Провеждане на автохемотрансфузии при подходящи болни с показания за това.
 7. Осъществяване на трансфузионен надзор с цел отчет и контрол за правилното провеждане на трансфузионната политика в клиниките/отделенията/кабинетите на болницата и за приложението на нормативните документи в областта на трансфузионната медицина.
 8. Провеждане на обучение по трансфузионна хематология (индивидуално или чрез колегиуми) на лекарите-клиницисти, които използват кръвни съставки в терапевтичната дейност.
 9. Високоспециализираната диагностично-лечебна дейност при спешни състояния и планови пациенти с хирургични или вътрешни заболявания или травматични увреждания се осъществява чрез автоматизирани и мануални диагностични методи.

 Основна дейност на лабораторията е осигуряване на точна имунохематологична диагностика, постигане и гарантиране на максимална сигурност при провеждане на трансфузионна терапия с кръвни съставки на пациентите, постъпили на лечение в болницата. В лабораторията се извършват пълни имунохематологични изследвания на стационарни и амбулаторни пациенти, включващи:

 • Кръвна група по система АВО и Резус-фактор
 • Типизиране на антигените от системата Резус и Kell
 • Изследване на антигени от други кръвногрупови еритроцитни системи (M-N, S-s, Fya-Fyb, Jka-Jkb, Lea-Leb, Lua-Lub, P1)
 • Скрининг за наличие на антиеритроцитни антитела
 • Идентификация на налични антиеритроцитни антителата
 • Титър на установените антиеритроцитни антитела
 • Подгрупи на А антиген
 • Изследвания за наличие на анти-А1-антитела;
 • Подбор на съвместима кръв чрез проби за ин витро съвместимост

Д-р Евгения Методиева Шурлиева

началник лаборатория

Д-р Евгения Шурлиева завършва Медицина в Медицински университет, гр. София през 1990 г. През 1995 г. придобива специалност "Трансфузионна хематология". През 2018 г.  защитава дисертационен труд за придобиване на образователна  и научна...

още ...

Екип на Лаборатория по трансфузионна хематология

Пациентите за нас

Все още няма изказани отзиви. Ще се радваме да получим вашето мнение!