Доц. д-р Веселина Николова Трънкова

лекар

Образование:
• 1968 – 1976 г. – висше образование – ВМИ „Н. И. Пирогов“, Одеса, специалност – медицина;
Специалност:
• 1976 – 1978 г. – Клинична ординатура по специалност „Офталмология“ към одеския ВМИ „Н. И. Пирогов“;
Дисертация:
• 1981 г. – Придобиване на научна степен „доктор по медицина“ на тема: „Разпределение на HLA антигените и някои имунологични показатели при болни с тумори и псевдотумори на орбитата и меланобластома“.
Професионално развитие:
• 1982 – 1985 г. – ординатор в отделение по кръвопреливане и имуногенетика, НИСМП „Н. И.Пирогов“;
• 1985 – 1989 г. – н.с. II ст. в същото отделение;
• 1989 – 2007 г. – н.с. I ст. в същото отделение;
• 2007 – ст.н.с. II ст. в отделение по трансфузионна хематология и имунология
Специализации и курсове:
• 1982 – 1983 г. – Всесъюзен научен институт по трансплантация на органи и тъкани, Москва – лаборатория по имунология и имуногенетика;
• 1990 г. – НИИ по хематология и кръвопреливане – Санкт Петербург;
• 1999 г. – Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, Медицински факултет, София – „Съвременни методически подходи на научноизследователската обработка на информацията“;
• 2005 г. – Лекционен курс на тема: „Нарушения на хемостазата“;
• 2006 г. – „Съвременни проблеми при лечението с кръвни продукти в трансфузионната и хирургическа практика“, Медицински факултет – отдел СДО, София
Публикации:
• В списания у нас: - 70;
• В чужди списания – 9


Участие в научни форуми с доклади:
• У нас – 65;
• В чужбина – 27
Участие в монографии – 1
Участие в 3 проучвания, финансирани от Националния фонд „Научни проучвания“ към МОН, съвместно с клиника по ревматология, ВМИ – София и детска клиника по ревматични и колагенови заболявания ДУБ, София.
Научни интереси:
• Трансфузионна медицина: заместителна трансфузионна терапия; алтернативи на кръвопреливането; имунохематологична диагностика при бременост и кръвопреливане.
• Имуногенетика – Асоциация на HLA с болести; HLA съвместимост при кръвопреливания.
Участие в комисии:
• Член на болничната комисия по кръвопреливане към МБАЛСМ „Н. И. Пирогов“;
• Член на изпитна комисия за провеждане на конкурсен изпит за н.с. III – I ст. по хематология и преливане на кръв към отделението по кръвопреливане и имуногенетика
Членство в:
• БЛС;
• Съюз на учените в България;
• Българска асоциация за алтернативи в трансфузиологията (БААТА);
• Фондация „Кръводаряване и кръвопреливане“
Награди:
Научна разработка:

„Проучване върху HLA принадлежност у пациенти с рак на пикочния мехур.“ – българо-баварски симпозиум, 5 май 1996 г. – II награда на името на „Dr. Grigor Gotsev“.
Езици:
Немски и руски.