Клиника по обща и клинична патология

Ръководството на Клиниката се осъществява от д-р Ния Иванова Сърбянова – началник клиника и Даниела Тодорова Котупова, старши медицински лаборант.

още ...

Клиника по обща и клинична патология

Ръководството на Клиниката се осъществява от д-р Ния Иванова Сърбянова – началник клиника и Даниела Тодорова Котупова, старши медицински лаборант.

Отделението по патологична анатомия към БМП „Пирогов” е открито през 1953 година с началник д-р Иван Горанов, лаборант Вера Младенова и един санитар. От 1956 г. поредни ръководители са д-р Господин Димов, д-р Георги Загуров, д-р Христоско Василев, доц. Маргарита Каменова и понастоящем д-р Ния Сърбянова.

Клинична патология е самостоятелна структурна единица, определена според закона за лечебните заведения, правилника на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” и Медицинския стандарт за специалността обща и клинична патология, приет 2002 г. /Наредба №18/06.08.2002 г., обн. ДВ бр.82/27.08.2002 г./ и Наредба №12/04.11.2016 г. /ДВбр.99 от 13.12.2016 г./.

В клиниката се извършват следните дейности: патоморфологична диагностика, която включва извършване на цитологично изследване /лаваж, изливи в серозни кухини, тънкоиглени биопсии, цитонамазки от маточна шийка/; гефрири /интраоперативна морфологична консултация/; биопсично изследване на оперативни материали и биопсии взети с неинвазивни инструментални методики; имунохистохимична диагностика на тумори и тумороподобни процеси в различни органи и тъкани. Извършват се аутопсии на починали в и извън болницата в съответствие с законовите разпоредби. Молекулярно-генетични проучвания в колаборация с генетични лаборатории. Консултативна дейност върху биопсичен материал на пациенти от други болнични заведения в София и страната, обхващащ почти пълен спектър на туморната патология /без хематологични заболявания/. От 2005 година в клиниката е въведена имунохистохимична диагностика, като доц. Каменова е национален консултант по диагностика на туморите на нервната система, детски тумори, тумори на костите и меките тъкани; гастроинтестинални стромални тумори и невроендокринни тумори.

Главна стратегическа цел – да се усъвършенства комплексният процес на патоморфологична диагностика чрез прилагане на организационни и икономически ефективни мерки, както и чрез внедряване на специфични методи на изследване, съобразени с потребностите на болните и клиниките в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”. „Клинична патология” покрива изискванията за III-то ниво на компетентност според стандарта, валиден за университетските болници и национални медицински центрове, именно прилагане на високотехнологични диагностични изследвания, в съчетание с извършване на научна и учебна дейност.

Основни задачи са: морфологично-диагностични; контролни по отношение на лечебно-диагностичния процес в Болницата – свързани с аутопсионната дейност; учебни, клиниката е база за специализация и квалификацията на лекари и лаборанти, актуализация на обучението на специализанти по „Обща и клинична патология”; провеждане на клинико-анатомични и клинико-биопсични срещи; консултативни;  експертни (участие в експертни съвети по морфологична диагноза и участие в съдебно-медицински експертизи); научни – изследвания в рамките на институтските и национални програми на МЗ и МОН; участия в общественото здравеопазване чрез извършване на превенция и скринингови изследвания, разпространение на здравни знания и изясняване на вида и разпространението на заболяванията в страната.

В клиниката действа специализирана високотехнологична лаборатория, развила се на базата на отделение „Тъканна банка”, функциониращо от 1960 г. Това е единственият център в България, в който се извършва цялостен цикъл на производство, от подбор на подходящ донор вземане на съгласие от близките до крайния етап – производство на графт продукти използвани за лечение в болници в цялата страна. Консервирането на тъканите се извършва по съвременен стандарт в съответствие на СОП за добра операционна практика и с модерна апаратура, която позволявава да се извършват високоспециализирани процеси, гарантиращи качеството на произвежданите графт продукти – алографти и ксенографти. Алографтите се обособяват в няколко групи: кожен ало- и ксенографт продукт – тяхното приложение е взаимодопълващо се. Намират приложение като покривен материал и комбинирано с автопластика при болни с обширни изгаряния; алоамнион, който намира приложение при изгаряния на нежните части на лицето и тялото, и повърхностни дефекти на окото. Отделя се от плацентата на родилката; мекотъканни продукти – фасция лата и пъпна връв. Те намират приложение в неврохирургията като пластичен материал и при травматични увреждания; костно-сухожилни продукти – това са флексорни сухожилия на ръката, пателарни, ахилесови. Намират приложение във възстановяване на двигателната функция на засегнатия мускул, възстановяване на връзките на колянната става, фиксиране свода на стъпалото. Костни кортикални алографт продукти – могат да се оформят като цели /хумерус, фемур, тибия, фибула/, отделни фрагменти от цяла кост, диафизи и шпанове с различни размери, стружки и кортикално брашно. Намират приложение като фиксатори при фрактури и биостимулатори при метална остеосинтеза. Костни спонгиозните алографт продукти – те са оформени във вид на кубчета около един кубически сантиметър и служат за запълване на костни дефекти като стимулатори на остеогенезата. Експлантация на роговична тъкан, необходима за трансплантация в офталмологията.

Ксенографт продукти – ксеноперикард и ксенокожа – доставят се от животни. Имат слаба антигенна активност. Използват се в неврохирургията, при дефекти на коремна стена, изгаряния.

 

Д-р Ния Иванова Сърбянова-Пашалийска

началник клиника

Д-р Ния Сърбянова завършва медицина към Мдицински университет, гр. София през 1988 г. В периода 1988 г. - 1991 г. е ординатор патологоанатом, а от 1991 г. става част от екипа на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" като научен сътрудник III степен към отделение...

още ...

Екип на Клиника по обща и клинична патология

Пациентите за нас

Все още няма изказани отзиви. Ще се радваме да получим вашето мнение!

Галерия