лекар обща и клинична патология

Д-р Олга Богданова завършва медицина към Медицински университет, гр. София, през 1996 г. Има придобити специалности обща и клинична патология и цитопатология. Има придобита степен "Магистър" по "Обществено здраве и здравен мениджмънт". В периода 1997 г. – 2012 г. е част от екипа на Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология, а от 2012 г. е лекар обща и клинична патология към Клиника по обща и клинична патология на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“. Научните и професионалните интереси на д-р Богданова включват молекулярни основи на рака и имунофенотипизиране на тумори. Взима участие в редица научни и образователни конференции, част от които 7 th International Gastrointestinal Cancer Conference Desember 2017 Istanbul Turkey, Overview of Rare Gastrointestinal Tumors; Национален Симпозиум по урология 08- 10 юни 2017 г., гр. Сандански, "Невроендокринен тумор на пикочния мехур - диагноза и поведение"; "Органосъхраняваща операция за бъбречноклетъчен папиларен карцином - онкоцитен тип II" и др.

Сред публикациите на д-р Богданова са : Рядък случай на дребноклетъчен невроендокринен тумор на пикочния мехур. Литературен обзор. Урология Ендоурология 23, 4/ 2017 г; Testicular Adrenal Rest Tumors ( TARTS) With Unusual Histoogycal Features in Congenital Adrenal Hyperplasia ( CAH ); Inflammatory myofibroblastic tumor of the lung in 1 year and 9 month old child. Съавтор е и на стандарт за диагностика и лечение на детски тумори, 2013-2014 г. Взима участие и в медицински комисии. Член е на Дружество на българските патолози и Европейска асоциация по патология.

Владее английски, испански и руски език.