Даниела Тодорова Котупова

старши лаборант

Ст. лаб. Даниела Котупова завършва ЦИЗПК „Йорданка Филаретова” през 1984 г., Полувисш медицински институт – гр. София през 1995г. както и магистратура „Управление на здравни грижи“ към Факултет по обществено здраве на Медицински университет, гр. София през 2010 г. В периода от 1984 г. до 1989 г. работи като хистологичен лаборант към Национален онкологичен център. В периода 1989 г. – 2000 г. е хистологичен лаборант в Патологоанатомично отделение при РНПИСМП „Н. И. Пирогов”. От 2000 г. е част от екипа на Клиника по обща и клинична патология към УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“. Ст. лаб. Котупова притежава сертификати „Техника за имунохистохимично изследване” – 2011 г.; „Медицински лаборант” – 2009 г.; „Практическо приложение върху имунохистохимични тестове”- 2009 г.