старши лаборант "Обюа о клинична патология"

Ст. лаборант Даниела Котупова завършва ЦИЗПК „Йорданка Филаретова” през 1984 г. и Полувисш медицински институт – София през 1995г.
2003 г. Медицински университет – Факултет „Обществено здраве” , специалност „Здравни грижи”, бакалавър.
През 2010г. Медицински университет, София – факултет по обществено здраве, специалност „Управление на здравните грижи”, магистър.
Работи в Национален онкологичен център от 1984г. до 1989г. като хистологичен лаборант; в Патологоанатомично отделение при РНПИСМП „Н.И.Пирогов”.
От 1989 до 2000г. като хистологичен лаборант.От 2000г. е Старши лаборант на Отделение Обща и клинична патология.

Квалификации:
Сертификат „Техника за имунохистохимично изследване” – 2011 г.
сертификат „Медицински лаборант” – 2009 г.;
сертификат „Практическо приложение върху имунохистохимични тестове”-2009 г.