Клиника по детска хирургия

Началото на историята на Клиниката по детска хирургия при болницата „Н. И. Пирогов" е поставено през 1952 година, когато се разкрива първото в България отделение по детска спешна коремна хирургия.

още ...

Клиника по детска хирургия

Началото на историята на Клиниката по детска хирургия при болницата „Н. И. Пирогов" е поставено през 1952 година, когато се разкрива първото в България отделение по детска спешна коремна хирургия.

Началото на историята на Клиниката по детска хирургия при болницата „Н. И. Пирогов" е поставено през 1952 година, когато се разкрива първото в България отделение по детска спешна коремна хирургия, ръководено от д-р Димитър Панайотов, а след 1955 година от д-р Борис Рапонски. През 1964 година от ИСУЛ се прехвърля голяма група университетски специалисти начело с проф. Димитър Арнаудов, който оглавява първата в България многопрофилна клиника по детска хирургия. През 1968 година същата се реорганизира в първата в България Катедра и Секция по детска хирургия, която се ръководи последователно от проф. Димитър Арнаудов, проф. Иван Иванчев, проф. Ангел Боянов, проф. Мария Михова и проф. Огнян Бранков. След 2001 година университетските кадри преминават на щат към болницата “Пирогов”. В последствие Секцията по детска хирургия се трансформира в Клиника по детска хирургия, чийто ръководители са проф. Росен Дребов, а към настоящия момент – доц. Христо Шивачев.

Клиника по детска хирургия се състои от три отделения: отделение по хирургия на новороденото и  вродените аномалии (за деца от 0 – 3 години), отделение по коремна хирургия (за деца от 3 до 18 години) и отделение по детска гръдна хирургия, и приемен сектор, съставен от: триаж, противошокова зала, приемен и консултативен кабинет.

От своето създаване през 1964 година Клиниката е доказала своето водещо в България място по различни направления на детската хирургия: диагностично-лечебна, организационно-методична и консултативна дейност, научно-изследователска и внедрителска дейност, както и в обучението на студенти и специализанти. Клиниката осъществява денонощна консултативна, диагностична, лечебна и хирургична дейност на деца с различни хирургични заболявания, както и методична и консултативна дейност по отношение хирургични проблеми в други хирургични и педиатрични звена в София и България. Заедно с другите звена, разположени на територията на болницата  – клиника по детска травматология, клиника по детска урология, отделение по детска неврохирургия и отделение по детско изгаряне и пластика, както и отделение по детска токсикология, Университетската многопрофилна болница „Н.И.Пирогов” представлява уникален диагностично-лечебен център по проблемите на хирургичните заболявания и особено на тежкия комбиниран травматизъм в детската възраст.

Клиниката е утвърден Национален център по проблемите на детската хирургия и Център по комбинирана травма. Тук денонощно и безотказно се оказва специализирана и висококвалифицирана спешна, срочна и планова диагностична и лечебна дейност при деца на възраст от 0 до 18 години. Лекуват се всички деца с вродени и придобити хирургични заболявания на шията, гръдния кош, корема и гениталиите. Клиниката е лидер в лечението на болестеите на ингвино-скроталния район.  Като републикански консултативен и лечебен център в Клиниката се превеждат и всички най-тежко болни деца с такива заболявания от цялата страна. Клиниката е оборудвана със съвременна и високотехнологична апаратура, която ежедневно се ползват за лечението на заболявания от всички области на детската хирургия при максимална сигурност на пациента и при възможно най-нисък риск от компликации.За пръв път в България е внедрена и се разработва мини-инвазивната хирургия при деца – видеоасистирана торакоскопска и лапароскопска хирургия. Извършват се сложни пластични операции от областта на вродената и придобита езофагеална, белодробна, чернодробна и интестиналната патология, колопроктологията, хирургичната онкология. Смъртността при детските хирургични заболявания е сведена до много ниски проценти, сравняващи се с най-добрите световни постижения. Преживяемостта при новородени с вродени аномалии на храносмилателната система е увеличена значително през последните години.

Клиниката по детска  хирургия е база за обучение на студенти по медицина, както и Национален център за следдипломна квалификация на детски хирурзи и общи хирурзи, педиатри, специалисти по спешна медицина, общо-практикуващи лекари. В клиниката са защитени множество докторски и кандидатски дисертации, издадени са ръководства по детска хирургия и монографии. Ежегодно научните кадри участват с публикации в медицинския печат, и с доклади и съобщения в научни конгреси, конференции и научни сесии у нас и в чужбина.

В клиниката работят 17 лекари с  придобита спезиалност по обща и детска хирургия, от които един професор, двама доценти, петима асистенти и главни асистенти, както и седем специализанти по детска хирургия. В клиниката има на щат и четирима педиатри, както и един клиничен психолог. В клиниката ежегодно се преглеждат над 30 000 деца и се приемат над 10 000 деца с хирургични заболявания. Извършват се средногодишно към 3000 операции. 

Какво лекуваме?

Отделения

Клиника по детска хирургия на болница "Пирогов" се разпределя в:

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ДЕТСКА КОРЕМНА ХИРУРГИЯ

още ...

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХИРУРГИЯ НА НОВОРОДЕНОТО И ВРОДЕНИТЕ АНОМАЛИИ

още ...

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ДЕТСКА ГРЪДНА ХИРУРГИЯ

още ...

Проф. д-р Христо Иванов Шивачев, д.м.

Началник на Клиника по детска хирургия

Проф. д-р Христо Шивачев завършва медицина към Медицински университет, гр. София през 1995 г. През 2004 г. придобива специалност „Хирургия“, а през 2011 г. има придобита научна степен „Доктор“ по детска хирургия. Година по-късно,...

още ...

Екип на Клиника по детска хирургия

Пациентите за нас

Все още няма изказани отзиви. Ще се радваме да получим вашето мнение!

Галерия