Pectus excavatum (т.нар. обущарски гърди) предстваляват различно изразена депресия на гръдната кост, в резултат на абнормен растеж на хрущялите, които прикрепят ребрата за нея.
Аномалията се среща при 1 на 1000 живородени деца, по-чето при момчета. Възможна е депресията да е различно изявена – от минимална до тежко изразена, която причинява физиологични смущения. Обикновено аномалията се задълбочава по време на юношеството и моментите на бързо изразстване на децата, като се стабилизира със завършване на растежа.
Проявените симптоми зависят от степента на изразеност на аномалията.
• Лекоизразена – без симптоми или лекостепенно изразени дихателни затруднения
• Среднотежко и тежко изразена – затруднено дишане при физически усилия, намален белодробен обем, нарушено пълнене на сърдечните камери.
Диагнозата и преценката за степента на изразеност на симптомите се осъществяват чрез извършване на компютърна томография функционално изследване на дишането, ЕКГ, ехокардиография.
Въз основа на резултатите от проведените изследвания се взема решение за извършване на оперативно лечение.
В Клиниката по детска хирургия се извършва и миниинвавно оперативно лечение – т. нар. операция по Nuss, при която торакоскопски се поставя пластина с предварително определен кокавитет, чрез която се повдига гръдната кост.