д-р Цветко Венков Георгиев

Завеждащ "Отделение по хирургия на новороденото и вродените аномалии" към Клиника по детска хирургия

Завършва медицина в ВМИ - София през 1992 г.
Работи като хирург в МБАЛ – гр. Ботевград - 1992 – 1996 г.
Клиничен център по детска хирургия 1996 -2000 асистент. От 2000 год. е "Главен асистент" към Клиниката по детска хирургия в УМБАЛСМ ""Н. И. Пирогов. 
Има специалности по "Хирургия" и  "Детска хирургия".
Специализирал е лапароскопска хирургия, неонатална хирургия и детска колопроктология.
Има 38 публикации на теми в областа на неонаталната детската хирургия и хирургията на вродените малформации, разработки при реконструктивни операции при аноректални аномалии и болест на Hirshsprung.
Извършва преподавателска дейност към МУ – София.
Ежегодно участва в детски и общохирургични конгреси.
Член на дружество по детска хирургия и EUPSA.