Лаборатория по клинична имунология

Eдинствената в страната, която извършва HLA (главeн комплекс на тъканна съвместимост при човека) серологично типизиране по метода на лимфоцитотоксичния (LCT) тест, чийто принцип е да се визуализира станалата реакция антиген-антитяло.

още ...

Лаборатория по клинична имунология

Eдинствената в страната, която извършва HLA (главeн комплекс на тъканна съвместимост при човека) серологично типизиране по метода на лимфоцитотоксичния (LCT) тест, чийто принцип е да се визуализира станалата реакция антиген-антитяло.

Лаборатория по клинична имунология е самостоятелно структурно звено към Специализирания терапевтичен комплекс на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" ЕАД.

КОНТАКТИ
Лаборатория +359 2 9154 236

Предмет на дейността й са лабораторно-диагностични и консултативни дейности съгласно националния медицински стандарт „Клинична имунология“. Лабораторията има второ ниво на компетентност по посочения стандарт.
Разположена е в сградата на Клиника по гнойно септична хирургия (вход откъм ул. „Шандор Петьофи“) на трети последен етаж.
Обслужва пациенти от цялата страна, лекуващи се по клинични пътеки по договор с НЗОК в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” ЕАД, частни здравноосигурителни фондове и свободен платен прием по обявените от болницата цени.


В лабораторията се извършват голям набор от качествени и количествени лабораторни изследвания,обособени в две направления:
- лаборатория по имунология с 5 сектора: клетъчен имунитет, хуморален имунитет, туморни маркери, вирусологични маркери, инфекциозни маркери;
- лаборатория по имуногенетика с 3 сектора: серология, молекулярен анализ, тъкана съвместимост.


Средностатистически за една година се приемат 1 306 пациенти, провеждат се около 208 консултации на стационарни пациенти и 315 на амбулаторни. Годишно се извършват около 15 676 изследвания - от тях стационарните са 9 450, а амбулаторните - 6 226.
Приоритетите ни могат да бъдат представени съвсем кратко - поддържане на компетентен екип професионалисти, коректни и точни резултати, висококачествено оборудване.


В Лаборатория по клинична имунология работят 12 високо квалифицирани професионалисти - лекари със специалност имунология, трансфузионна хематология, педиатрия и медицинска генетика; биолози със специалност молекулярна биология, органична химия и биохимия; медицински лаборанти и санитари.

Лабораторията разполага с оборудване на съвременно европейско ниво, което периодично се обновява, допълва и актуализира.
Коректните и точни резултати се гарантират от въведения вътрешен и външен контрол на качеството.
Екипът на лабораторията работи по предварително утвърден месечен график на 35-часова работна седмица – всеки работен ден от 7:30 до 19:30 часа.

 

ИСТОРИЯ


Преди 46 години проф. д-р Миньо Минев, дмн основава Отделение по кръвопреливане и тъкана съвместимост (1971г.) на база съществуващата кръвна банка в ИБМП „Пирогов“. Създателят на отделението внедрява за първи път у нас методите за изследване на HLA антигените за трансплантация на тъкани и органи и разработва метод за получаване на типизиращи HLA серуми. 

През годините отделението търпи промени не само в наименованието си, но и в извършваната лабораторно-диагностична дейност:
- 1972г. - съвместна дейност с Центъра по бъбречна трансплантация (проф. Кръстинов); създадена е първата картотека на чакащите бъбречна трансплантация с определени HLA антигенни формули;
- 1972 г.- започва HLA типизиране на трупни донори на кост (спонгиоза) и на кожа;
- 1973г. - започва провеждането на популационно-генетични изследвания за разпределението на HLA антигените сред българското население;
- 1980г. - лабораторията по тъкана съвместимост официално е обявена за типизираща лаборатория към създадения Център за бъбречна трансплантация на база институт “Пирогов” с международни контакти с “Интертрансплант” с център Прага.
- 1982г. - създадена лаборатория по клинична имунология като структурна единица в отделението.
От 1991г. ръководството на Отделение по кръвопреливане и имуногенетика поема проф. д-р Фани Мартинова, дмн, под чието вещо ръководство през 2001г. е създаден първият Български регистър на донори за костномозъчна трансплантация (BBMDR „Pirogov”), извършени са първите у нас алогенни трансплантации на стволови костномозъчни клетки, а имуногенетичната лаборатория е приета за член на Европейската федерация по имуногенетика (EFI).
През 2006г. отделението е преименувано в Отделение по трансфузионна хематология и имунология, а от 2013г. прераства в Клиника по трансфузионна хематология с две отделения: Отделение по трансфузионна хематология и Отделение по клинична имунология. От 2014г. клиниката е преструктурирана в две самостоятелни звена: Лаборатория по трансфузионна хематология с началник проф. д-р Фани Мартинова, дмн и Лаборатория по клинична имунология с началник д-р Румяна Дренска, дм. Координатар и на двете лаборатории е проф. д-р Фани Мартинова, дмн.

ДЕЙНОСТИ


Имунодиагностика на:
- придобити и вродени имунни дефицити;
- злокачествени новообразувания;
- алергии;
- системни ревматологични заболявания на съединителната тъкан (ювенилен артрит, артрити и артрози при възрастни, синдром на Sjogren, синдром на Reiter);
- очни заболявания (Behcet, увеити, иридоциклити и др.);
- ендокринни заболявания (болест на Hashimoto, диабет и др.);
- неврологични заболявани;
- кожни заболявания (системен лупус еритематозус, псориазис, саркоидоза и др.);
- фосфолипиден дефицит, свързан с хабитуални аборти, системен лупус, инфаркт на миокарда, мозъчен инсулт;
- пациенти с масивни и многократни преливания на кръв и тромбоцитни концентрати;
- пациенти с реакции и усложнения при кръвопреливане;
- подлежащи на трансплантация пациенти и др.

Лабораторията е единствената в страната, която извършва HLA (главeн комплекс на тъканна съвместимост при човека) серологично типизиране по метода на лимфоцитотоксичния (LCT) тест, чийто принцип е да се визуализира станалата реакция антиген-антитяло, когато цитотоксични антитела се инкубират в присъствие на комплемент с живи лимфоцити, имащи съответния антиген.

 

Консултативна:
- обсъждане показанията за извършване на имунологичните изследвания;
- определяне набора необходими имунологични изследвания, според диагнозата;
- интерпретране на резултатите от проведените имунологични изследвания;
- имуномодулираща терапия във връзка с диагнозата;
- при подбор на съвместима кръв за болни с налични анти - левкоцитни HLA антитела;
- при подбор на кръв за болни с бъбречна трансплантация;
- при подбор на съвместим тромбоцитен концентрат;
- при подбор на съвместими двойки донор/реципиент за трансплантация.

 

Имунотерапевтична:
Имуномодулираща терапия на имунодефицитни състояния, алергии, възпалителни и септични състояния, злокачествени заболявания, репродуктивни проблеми;

Профилактична:

Всяка година екипът на лабораторията провежда кампания за профилактични прегледи послучай 29 април - Световен ден на имунологията, определен като такъв от Европейската федерация на имунологичните дружества. Проф. д-р Фани Мартинова, дмн: „Това е една от малкото международни дати на здравна тематика, която не е посветена на „борбата срещу“ конкретно заболяване, а на утвърждаване на съвременната имунология като наука и на дейностите по запазване, стимулиране и контрол на защитните сили на организма.”

 

Нaучно-изследователска:
- разработки, свързани с научни теми на болницата;
- разработки на платени теми, свързани с други болници и центрове;
- разработка на теми, финансирани от МОН;
- разработване на теми, свързани с международно сътрудничество;
- внедряване на нови диагностично-лечебни методи.
Учебно-преподавателска:
- следдипломно обучение на лекари-специализанти по трансфузионна хематология и клинична имунология.

КАЧЕСТВЕН КОНТРОЛ


Контролът на качеството е задължителен елемент в дейността ни.
Лаборатория по имунология ежегодно участва в няколко цикъла на външен междулабораторен контрол към Българската асоциация по клинична имунология, касаещ клетъчен и хуморален имунитет, автоантитела, както и към Националната система за външна оценка на качеството (НСВОК) за туморни маркери.
Лаборатория по имуногенетика е член на Европейската федерация по имуногенетика (EFI) и от 2005г. взема ежегодно участие в Balkan External Proficiency Testing (BEPT) за HLA - типизиране с десет проби за серологично определяне и десет проби за определяне на пълна антигенна формула чрез ДНК анализ (PCR-SSP). Получените сертификати осигуряват международно признание на извършените от нас HLA типизиции.
Всяка година сектор „Серология” участва в междулабораторни сравнителни изследвания на анти-левкоцитни HLA антитела за България и Балканския регион, като част от ВОК по имунология, организиран от Българската асоциация по клинична имунология (БАКИ).
Участията на Лаборатория по клинична имунология във външния и международен контрол са успешни, за което са получени и съответните сертификати, гарантиращи отличните резултати на дейността.
Точността на резултатите се гарантира и от въведените стандартизирани оперативни процедури.

 

ПРЕДИМСТВА ЗА ПАЦИЕНТА 

  • екип от лекари и медицински лаборанти с дългогодишен опит в областта на имунологията, имуногенетикаката, трансфузионната хематология и вирусологията;
  • диагностика с модерна и прецизна апаратура на европейско ниво;
  • консумативи и реактиви с безкомпромисно качество и сигурност на резултатите;
  • бързина и точност на резултатите;
  • диагностичният процес се извършва в тясна колаборация с останалите звена на болницата; 
  • възможност за дългосрочно проследяване на пациентите.

 

КЛИНИЧНА КОМПЕТЕНТНОСТ


Лаборатория по клинична имунология осигурява високоспециализирана лабораторно-диагностична и консултативна дейност, изградена на принципа на ефективност, своевременност, достатъчност, целесъобразност, високо качество и професионализъм съобразно стандарт "Клинична имунология" и правилата за добра медицинска практика. Второто ниво на компетентност е гарант за покриване на стандартите за съвременна, точна и качествена диагностика.
Екипът на Лаборатория по клинична имунология активно участват във всички етапи на диагностично-лечебния процес: диагностичното изследване на пациентите, правилен подбор на необходимия набор имунологични изследвания, вземане на решение относно индикацията за приложение на имуномодулираща терапия (при всеки отделен клиничен случай), вземане на решения за подбор на подходящи двойки дарител-приемател при трансплантации на периферни стволови клетки и др.
Компетентността на лекарите означава отговорно, адекватно и умело решаване на имунологичните проблеми на пациентите. Това се постига с натрупването на опит от активното им участие в диагностично-лечебния процес и с редовно участие в специализирани колегиуми, лекционни курсове, симпозиуми и конгреси.
Клиничната имунология е интердисциплинарна специалност, поради което лекарите от лабораторията са подготвени да подпомогнат решаването на проблеми в областта на хирургия, травматология, интензивно лечение, вътрешна медицина, педиатрия, гастроентерология, неврология, онкология, трансплантология, акушерство и репродуктивна медицина и др.

 

МЕТОДИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ

За своята 40-годишна история Лаборатория по клинична имунология се е доказала с уникалните си по съдържание и качество дейности, организирани в две профилирани лаборатории: имунологична и имуногенетика. Висококвалифицираният кадрови потенциал и добрата материално-техническа база позволява извършване на следните изследвания:

Имунологични:

- Т- и В- клетъчни маркери на имунитета (основен клетъчен панел);
- фагоцитарна и биохимична активност на неутрофилите (фагоцитоза и нитроблаутетразолов тест);
- маркери на възпалението: острофазови протеини, проинфламаторни и антиинфламаторни цитокини;
- основни маркери на хуморалния имунитет (имуноглобулини G, A, M, E, фракции на комплемента С3 и С4);
- широк набор от серумни автоантитела;
- туморни маркери и др.

Вирусологични

- HIV ½; Hbs Ag; Wasserman (TPHA);
- детекция на EBV; CMV; HPV; Chlamydia trachomatis
- ; Trichmonas vaginalis; Mycoplasm genitalium; Neisseria gonorrhoeae.


Имуногенетични:

1. Типизиране на антигените от системата HLA:
- пълна антигенна формула: локуси А, B, Cw, DR, DQ.
- отделни антигени от локус В: HLA-В5, HLA-В27, кросреактивни антигени на HLA-В27 (В7, В13, В22, В40), HLA-В8, HLA-В17.
- отделни антигени от локус DR (low, high resolution).
- скрининг и идентификация на анти-левкоцитни HLA антитела при пациенти със следкръвопреливни реакции; трансплантация; двойки с хабитуални аборти.
2. Кръстосана проба между донор и реципиент при трансплантация на органи, при преливане на тромбоцитен концентрат, при двойки с репродуктивни проблеми.
3. Наличие на анти-тромбоцитни авто- и алоантитела.

Описаните изследвания се извършват по следните методи:
- флоуцитометричен;
- нефелометричен;
- ELISA;
- серологичен;
- ДНК анализ (PSR-SSP low, highresolution);
- ДНК/РНК анализ (Real – Time PSR).

В допълнение към аналитичната част, пациентите на лабораторията се консултират от лекари със специалност клинична имунология, педиатрия и медицинска генетика, както и хабилитиран специалист в лицето на проф. Фани Мартинова, дмн, която има дългогодишен практически и научен опит и познания в областта на трансфузионната хематология, имунологията и имуногенетиката, което осигурява надеждна интерпретация на резултатите в съответствие с клиничната картина.

 

ЗА ПАЦИЕНТИТЕ


Уважаеми пациенти,
В тази секция ще откриете основни указания, които е необходимо да следвате, за да бъдат получени адекватни и точни резултати при провеждане на Вашето изследване.

Как да се подготвите за назначеното Ви изследване?
- кръв за изследване се взема сутрин между 7.30 и 9.30 часа на гладно;
- 12 часа след последния прием на храна;
- не трябва да сте пили кафе и да сте приемали медикаменти преди вземането на пробата;
- ограничена физическа активност;
- без промяна в обичайната диета;
- въздържание от алкохол 1 – 3 дни преди изследването;
- преди други диагностични и терапевтични процедури.

Риск
Вземането на венозна кръв е стерилна и безопасна манипулация. Извършва се от медицински лаборант със затворена система, която се състои от еднократни епруветки и игли и не носи риск за Вашето здраве. Всички консумативи се вадят от стерилната им опаковка непосредствено преди манипулацията. Персоналът е инструктиран и стриктно спазва правилата за безопасност при работа с биологичен материал и стерилните процедури. Работното място за вземане на кръв, както и това за съхранение на епруветките до поставянето им в апарата, се почистват и дезинфекцират ежедневно, а ако това е необходимо и по време на манипулацията.

Как ще Ви бъде взета кръв?
Прилага се турникет на горната част на ръката, за да се напълнят вените с кръв. Мястото на убождане се почиства с антисептик. Иглата се въвежда във вената и кръвта се събира в херметично затворена епруветка. В зависимост от назначените Ви изследвания ще бъдат използвани различно оцветени епруветки. По време на манипулацията турникетът се отстранява, за да се възстанови кръвния поток. След изтеглянето на необходимото количество кръв, иглата се изважда и на мястото на убождане се прилага стерилна превръзка и натиск.

След приключване на манипулацията
- притиснете силно поставеният на мястото на убождането тампон;
- притискайте за няколко минути (около 5-10), за да избегнете образуването на хематом и за да се възстанови венозната стена;
- ръката Ви трябва да бъде изпъната (без да свивате в лакътя).

 

ЕКИП
д-р Румяна Христова Дренска, дм - началник на Лаборатория по клинична имунология
биолог Дорослава Любомирова Абаджиева

биолог Елена Кондева
проф. д-р Фани Мартинова, консултант към Лаборатория по клинична имунология

ст.мед.лаборант Марияна Стоянова Ганева

 

Какво лекуваме?

Факти и цифри

15 676

изследвания/годишно

12

медицински персонал

7:30 - 19:30

рабовтно време

д-р Румяна Дренска, д.м.

Началник на Лаборатория по клинична имунология

Завършва медицина през 1996 г. в Медицински университет гр. София. В областта на имунологията работи от 2002 г. Работи в Национален център по заразни и паразитни болести в периода 2002-2012 г. Между 2012 и 2013 г. работи в Университетска болница за...

още ...

Екип на Лаборатория по клинична имунология

Пациентите за нас

Все още няма изказани отзиви. Ще се радваме да получим вашето мнение!

Галерия