д-р Румяна Дренска, д.м.

Началник на Лаборатория по клинична имунология

Завършва медицина през 1996 г. в Медицински университет гр. София.

В областта на имунологията работи от 2002 г.

Работи в Национален център по заразни и паразитни болести в периода 2002-2012 г.

Между 2012 и 2013 г. работи в Университетска болница за активно лечение по ендокринология "Акад. Иван Пенчев.


Присъединява се към екипа на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” ЕАД през 2013 г.

 


Придобита квалификация:
- специалност „Клинична имунология” през 2007 г.
- научна и образователна степен „доктор” по медицина през 2009 г.


Има 30 участия в научни форуми, от които 24 в чужбина, 15 публикации в научни списания, 5 участия в научни проекти (3 от които с международно участие) и едно внедряване.


Членства в научни организации:
Съюз на учените в България
Български лекарски съюз
Българска асоциацият по клинична имунология.

Главните й интереси са в областта на автоимуннитета, вторичните и първични имунни дефицити, инфекциозната имунология, здравословно хранене.


Владее английски и руски език.