Лаборатория по микробиология

Годишно се извършват 40 000 изследвания (на раневи ексудати, хемокултури, антибиограми, урини и др.)

още ...

Лаборатория по микробиология

Годишно се извършват 40 000 изследвания (на раневи ексудати, хемокултури, антибиограми, урини и др.)

Работно време: в делнични дни - от 7:30 до 19:30 ч., събота - от 7:30 до 13:30 ч.

Контакти: 02/ 91 54 458

Микробиологичната лаборатория към УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" се разкрива през 1957 г.

Материално-техническа база
Разположена е в самостоятелна триетажна сграда в двора на болницата. Структурата на лабораторията отговаря напълно на приетите в страната стандарти, санитарно-хигиенни норми и изисквания за работа. 

Медицинска техника и апаратура:
Лабораторията по Микробиология е оборудвана с необходимата за дейността си апаратура, инструментариум и консумативи, съответстващи на медицинския стандарт „Микробиология”, които създават условия за своевременно и ефективно извършване на специфичната дейност от медицинските специалисти:
1. Автоклави; сухи стерилизатори; водна баня; хладилници; техническа везна; аналитична везна; термостати; центрофуга; дестилатор за вода; микроскопи; компютърни конфигурации.
2. Автоматизирана система Vitek2 Compact, Bio-Merieux за идентификация на изолирани микроорганизми и изпитване на антибактериалната им чувствителност „ин витро”.
3. Апарати за хемокултури Bactec, Becton Dickinson и BactAlert, Bio-Merieux.
4. Ламинарен бокс MSC9.
5. Апарат за отчитане на ELISA.

6. Апаратура за мултиплексен PCR, BioFire, Bio Merieux за молекулярно-генетични изследвания.

Медико-диагностична дейност
В Лабораторията по микробиология се извършват микробиологични изследвания, както на материали от пациенти от УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов, така и платени услуги на амбулаторни (външни) пациенти: микроскопско изследване; посявки върху подходящи хранителни среди; култивиране и изолиране на наличните микроорганизми; идентификация и изпитване на антимикробната им чувствителност „ин витро” (антибиограми). Лекарите, работещи в лабораторията, са консултанти по антимикробна терапия, антибиотична политика и контрол на антимикробната резистентност; превенция и контрол ва вътреболничните инфекции.
През 2021 г. в Лаобораторията са извършени около 40 000 микробиологични изследвания и са направени близо 8 000 антибиограми.

Спектър на изследваните клинични материали:

дихателни пътища: гърлен секрет; секрет от уста; носен секрет; секрет от синус; ушен секрет; трахеална канюла; храчка; ендотрахеална тръба; бронхиален секрет и бронхиален лаваж;
урогенитална система: урина - средна струя; уретрален секрет; еякулат; простатен секрет; вагинален и цервикален секрет;
раневи/ гнойни ексудати, включително от болни с изгаряне
очни секрети
гастроинтестинален тракт: фецес; жлъчка; асцит; гастродуоденален сок; назо-гастрална сонда; фистула.
пунктати: плеврален; перитонеален; пунктат от абсцес; други пунктати.
дренажи: плеврален; перитонеален; други дренажи.
катетри: централен венозен; периферен венозен; уретрални.
хемокултури
ликвори
околна среда

Контрол на качеството
Контролът на качеството е задължителен елемент в Лабораторията по микробиология. В нея се извършва текущ, ежедневен вътрешен лабораторен контрол за работа според изискванията на медицинския стандарт „Микробиология”. Лабораторията участва във всички цикли на външен лабораторен контрол, надобластно ниво, за идентификация и антибиограма на бактерии и фунги и серологична диагностика на сифилис, извършвани на всеки 6 месеца от НЦЗПБ и Българската Асоциация на Микробиолозите (БАМ) и получава като оценка сертификат с максималния брой точки.
Удовлетворението на пациентите се проучва чрез подписване на информирано съгласие и попълване на анкетна карта.
Лабораторията подлежи на акредитация по реда на Закона за лечебните заведения със задължително участие на сертифициран одитор. Със заповед на министъра на здравеопазването й е определена акредитационна оценка „отлична” за срок от пет години.
Лабораторията отговаря на ІІІ-то ниво на компетентност, според Наредба №4 на МЗ от 25.01.2010 г. (изменена и допълнена в ДВ бр.66 от 24.08.2010 г.).
Всичко това удостоверява възможностите на Лабораторията по микробиология да осигурява съвременна, точна и най-качествена микробиологична диагностика.

В Лаборатория по микробиология се извършва интензивна учебно-преподавателска и научна дейност, включитело участие в клинични проучвания и европейски проекти. 

 

Факти и цифри

3

лекари

10

лаборанти

Проф. д-р Магдалена Иванова Лесева, д.м.

началник на Лаборатория по микробиология

Проф. Магдалена Лесева завършва медицина към Медицинска академия, гр. София през 1982 г. През 2013 г. има присъдена академична длъжност "професор" по научна специалност микробиология. Взима участия в редица курсове, част от които - Морфологична...

още ...

Екип на Лаборатория по микробиология

Пациентите за нас

Все още няма изказани отзиви. Ще се радваме да получим вашето мнение!