лекар микробиолог

Завършва медицина в гр. София през 1996 г.

Работи като ординатор вътрешни болести 1997-1998 г./Окръжна болница-гр. Ловеч/.

Като лекар микробиолог постъпва в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”: асистент (1998г.-2008 г.),след 2008 г. главен асистент.
• Специалност – микробиология, в МУ – София от 2002 г.
• Публикации: 8 публикации в научни списания, като 1 от публикациите е в чуждестранно списание. Тематиката е свързана с вътреболнични инфекции при пациенти с хирургични и неврохирургични заболявания.
• Участия във форуми: 31 участия в конгреси, конференции и други научни форуми, като 4 участия са в международни научни конгреси и конференции.
• Членство:
o Член на Българското микологично дружество
o Член на Българската асоциация на микробиолозите
o Член на Българското дружество по медицинска микробиология
o Член на ESCMID
o Член на Български Лекарски Съюз
o БулНозо
• Владее английски и руски език
• Курсове за квалефикация- 8 броя.

Допълнителни Опитности и Отговорности:
o Консултации по антибиотична терапия;
o Мониторинг и клинични изпитания на нови антимикробни препарати.