биолог-специализант

През 2013 г. завършва висше образование с образователно-квалификационна степен бакалавър по специалност "Биология" към СУ "Св. Климент Охридски".

През 2015г. - магистър по специалност "Биология на развитието" към СУ "Св. Климент Охридски"

Между 2013 2014 г. работи в Институт по биофизика и биомедицинско инженерство, БАН. От месец юни 2014 г. и понастоящем работи в Лаборатория по микробиология, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”.

От месец ноември 2016 г. е зачислена за специализант по микробиология.
Участва в XV Национален конгрес по клинична микробиология и инфектология (2017 г.) с два доклада.
Членува в Българска Асоциация на Микробиолозите (БАМ) и БулНозо.

Владее английски език.