Ортопедична травматология

Дейността на клиниките по ортопедична травматология е оказване на висококачествена специализирана и квалифицирана стационарна и консултативна медицинска помощ на гражданите в областта на травматологията и ортопедията.

още ...

Ортопедична травматология

Дейността на клиниките по ортопедична травматология е оказване на висококачествена специализирана и квалифицирана стационарна и консултативна медицинска помощ на гражданите в областта на травматологията и ортопедията.

Дейността на клиниките по ортопедична травматология е оказване на висококачествена специализирана и квалифицирана стационарна и консултативна медицинска помощ на гражданите в областта на травматологията и ортопедията. Тя се основава на правилата за добра медицинска практика и националните стандарти в ортопедията и травматологията чрез прилагане на съвременни методи за диагностика, лечение, рехабилитация и профилактика. Приоритетите пред клиниките по ортопедична травматология са неразделна част от основната цел и приоритети на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов".

Дейността по ортопедична травматология е съсредоточена в новия корпус и се извършва в четири клиники за възрастни, една клиника по детска ортопедична травматология и едно отделение по спешна хирургия на ръката, реплантация и микрохирургия.

Общият брой на лекарите, работещи в клиниките, е над 70 и всички имат призната специалност по ортопедия и травматология. От тях 19 са с научно-преподавателски звания.

В клиниките се извършват дейности – операции, с много голям обем и сложност в областта на травматологията и в областта на ортопедията.

В съответствие със спецификата на дейността в клиниките има:

  • набори от конвенционални и специализирани импланти за костна хирургия, съобразени с профила на клиниката: остеосинтезни средства за екстра-/интрамедуларна и външна фиксация, спинални импланти, ендопротези и други, регистрирани и разрешени за употреба в страната;
  • инструментариум за специализирана и селективна хирургия по профила на клиниката: инструментации за екстра-/интрамедуларна остеосинтеза, външна фиксация, спинални инструментации, набори за ендопротезиране, миниинвазивна и артроскопска хирургия, реплантационна хирургия, педиатрична хирургия и други;
  • апаратура за извършване на високоспециализирани хирургични дейности по профила на клиниката: електротермокаутери (по един на операционна маса);
  • специализирани операционни маси с възможност за разполагане на болния по гръб, корем и странично, с приставки за позициониране на крайниците и тракционни устройства (за халотракция, тракция на крайниците).

Също така са изпълнени и допълнителните изисквания по стандарт.

Екип на Ортопедична травматология

Пациентите за нас

Все още няма изказани отзиви. Ще се радваме да получим вашето мнение!