Втора клиника по ортопедия и травматология

Втора клиника по ортопедия и травматология е изградена и функционира по утвърдени национални и международни стандарти.

още ...

Втора клиника по ортопедия и травматология

Втора клиника по ортопедия и травматология е изградена и функционира по утвърдени национални и международни стандарти.

Втора клиника по ортопедия и травматология е високо специализирано звено на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”. В нея се предоставя висококачествена специализирана стационарна и диагностично-консултативна медицинска помощ на гражданите в областта на травматологията и ортопедията. Дейността й се основава на правилата за добра медицинска практика и националните стандарти в ортопедията и травматологията чрез прилагане на съвременни методи за диагностика, лечение, рехабилитация и профилактика.
В клиниката се използват всички диагностично-лечебни методи - стандартни рентгенови изследвания, КАТ, ЯМР; закрита репозиция и имобилизация на фрактурите, отворена репозиция и вътрешна фиксация на фрактурите с винтови, плаки, интрамедуларни средства за фиксация, външна фиксация, мекотъканни операции при травми на ОДА, операции при травми и заболявания на периферни нерви, ортопедични операции за корекция на деформитети в областта на ходилото и коляното, ендопротезиране на тазобедрена и колянна става, артроскопски операции на колянна, раменна и глезенна става.
В болницата постъпват пациенти от цялата страна. Пациентите са равнопоставени по отношение на техните права, медицинско третиране и здравни грижи.
Втора клиника по ортопедия и травматология е изградена и функционира по утвърдени национални и международни стандарти.Според данни на СЗО се наблюдава трайна тенденция за застаряване на населението и увеличаване на процента на дегенеративните заболявания на опорно-двигателния апарат.
Наблюдава се също и увеличаване на транспортния,битов и спортен травматизъм. Поради тази причина екипът на Втора клиника по ортопедична травматология се стреми да поддържа еисоко ниво на компетентност и професионализъм.
Контролът на качеството е задължителен елемент във Втора клиника по ортопедия и травматология. Ежедневно се анализират всички опертавни интервенции,кото настъпилите усложнения се коментира т на вътрешно лекарски консилиум.
Клиниката разполага с операционна зала оборудвана по международните стандарти за добра клинична практика.Залата е оборудвана с мобилен Ro-апарат тип"C-рамо".
Лекарите от Втора клиника по ортопедия и травматология активно участват във всички етапи на диагностично-лечебния процес. Това включва изследването на пациентите, вземане на решение относно индикацията за операция при всеки отделен случай, поддържане на високоспециализиран оперативен екип, способен да извърши необходимата операция при всеки пациент, както и да осигури адекватното му следоперативно наблюдение.
Компетентността в ортопедичната травматология означава устойчиво, адекватно и умело решаване на ортопедични и травматологични проблеми.

Хирургична компетентност


Във Втора клиника по Ортопедия и травматология се извършват рутинно:

  • Операции за открити репозиции и метални остеосинтези на фрактури при дълги тръбести кости(бедрена, раменна, костите на подбедрицата;
  • Операции за открти репозиции и метални остеосинтези при вътреставни фрактури (раменна става-колянна става-глезенна става-китка);
  • Операции за лечение на незараснали фрактури;
  • Операции за корекция при лошо зараснали фрактури;
  • Ендопротезиране на големи стави(тазобедрена, колянна, раменна);
  • Коригиращи операции при дегенеративни заболявания на опорно-двигателния апарат(халукс валгус, пръст-чукче, гонартроза);
  • Артроскопия на големи стави(тазобедрена, колянна, глезенна);
  • Реконструкция на предна кръстна връзка на коляно и ротаторен маншон на раменна става.

ОПЕРАТИВНИТЕ ИНТЕРВЕНЦИИ ИЗВЪРШВАНИ В КЛИНИКАТА СА:

I-ва група. Операции с много голям обем и сложност:
Оперативно лечение на фрактури на горния крайник;
Оперативно лечение на фрактури на таза и долния крайник;
Ендопротезиране на тазобедрена и колянна стави.


II-ра група. Операции със среден обем и сложност:
Оперативно лечение на фрактури в областта на китката и ръката;
Оперативни лечение на фрактури и ортопедични заболявания в областта на ходилото.


III-та група. Неоперативно лечение на фрактури.

Отделения

Втора клиника по ортопедия и травматология на болница "Пирогов" се разпределя в:

доц. д-р Михаил Ивов Рашков

Началник Клиника

Роден 1974 г. в гр София. Завършва МУ - София през 1998 г. Притежава призната специалност „Ортопедия и травматология” – 2004г. През 2013 г. защитава дисертация на тема: „Нестабилни фрактури на дисталния радиус АО типове А3,...

още ...

Екип на Втора клиника по ортопедия и травматология

Пациентите за нас

Все още няма изказани отзиви. Ще се радваме да получим вашето мнение!

Галерия