Отделение Травматологичен операционен блок

В него функционират седем хирургични зали, в които се осъществява планова и спешна оперативна дейност през 24-часово денонощие.

още ...

Отделение Травматологичен операционен блок

В него функционират седем хирургични зали, в които се осъществява планова и спешна оперативна дейност през 24-часово денонощие.

Травматологичният операционен блок е обособена структура към УМБАЛСМ ,,Н. И. Пирогов”, разположен е на третия етаж в централния корпус на болницата. В него функционират седем хирургични зали, в които се осъществява планова и спешна оперативна дейност през 24-часово денонощие.

Операционният блок напълно бе реконструиран и ремонтиран в съответствие с всички европейски изисквания и норми през 2008/2009 г.
Всички зали са оборудвани за извършване на оперативната дейност в целия обем на спешната хирургия без нарушаване графика на плановите оперативни интервенции.
Осъществяването на лечебната дейност е съобразно правилата за добра медицинска практика, въведените Протоколи и технически фишове, стриктно спазване на морално-етичните норми на поведение и правата на пациента.
Травматологичният операционен блок обслужва голям контингент от пациенти, които постъпват по спешност и планов порядък.
Основната дейност е оперативно лечение на фрактури нва горен и долен крайник  ендопротезиране на тазобедренна и колянна става, лечение на мекотъканните травми, реконструктивна хирургия и микросъдова реконструкция, реконструкции на лошо зарастнали или незарастнали фрактури корекция на деформитети (остеотомии ) и др.
През последните години интензитета на работа в Травматологичен операционен блок се повишава и нараства, средно на месечно се извършват около 460- 500 оперативни интервенции, за една година преминават приблизително 5500- 5600 пациента.
В отделението работи високо квалифициран персонал от лекари, операционни и анестезиологични медицински сестри и санитари.

В отделението работят 16 санитаря и 18 операционни медицински сестри , като последните притежават сертификати за след дипломно обучение по специалността на отделението и придобита специалност ,, Операционна и превъзочна техника”.
В Травматологичния операционен блок се извършва преподавателска дейност свързана с обучение на медицински сестри – операционна и превързочна техника. Като неделима част от УМБАЛСМ ,,Н.И.Пирогов” операционният блок е база към СДО за провеждане на операционен и анестезиологичен курс за медицински сестри, като има възможност иза индивидуално обучение.

Факти и цифри

18

операционни сестри

16

санитари

500

операции/месечно

Екип на Отделение Травматологичен операционен блок

Пациентите за нас

Все още няма изказани отзиви. Ще се радваме да получим вашето мнение!

Галерия