Бърза помощ
Previous
  • Включва пет хирургични клиники, отделение по спешна оперативна гинекология и отделение по ендоскопия и функционална диагностика.

  • Основната дейност е оказване на висококачествена специализирана и квалифицирана медицинска помощ в областта на травматологията и ортопедията.

  • Основна цел на клиниката по неврохирургия е да осъществява специализирана, висококачествена, ефективна и достъпна неврохирургична помощ.

  • Единствената специализирана клиника в страната за диагностика, активно лечение и ранна рехабилитация на лица от всички възрасти с термична травма.

  • Утвърден национален център на спешната и планова хирургична помощ при деца на възраст от 0 до 18 години, доказала мястото и ролята си в развитието на различните направления на детската хирургия.

  • Основната цел на клиниките е оказването на висококвалифицирана и специализирана 24-часова стационарна и консултативна, спешна и планова урологична помощ.

  • Клиниката по токсикология е водеща по отношение на диагностично-терапевтичната си дейност, методично-информационна, научноизследователска и преподавателска активност.

  • Клиниката по интензивно лечение (КИЛ) оказва спешна медицинска помощ при пациенти с травми, остри хирургични заболявания на коремни и гръдни органи, опорно-двигателен апарат.

  • В Клиниката работят специалисти по вътрешни болести, кардиология, нефрология, ревматология, ендокринология, хематология и пулмология.

Next
Услуги
За медици
За пациенти

Спешна консултативно-диагностична дейност

Консултативно-диагностичният блок е разположен на Партера в централния корпус на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”. Състои се от спешно приемно отделение с приемно-консултативни кабинети и консултативно-диагностични кабинети... [+]

Параклинични структури

В Пирогов можете да разчитате на комплексна и професионална диагностика в звената по образна диагностика, клинична лаборатория, лаборатория по клинична микробиология, клинична патология, консервиране на тъкани, трансфузионна хематология и имунология...[+]

Допълнителни дейности

Медицински център; Трудова медицина; Болница за долекуване

В медицинския център на Пирогов се извършват прегледи на пациенти с направление от личния лекар от висококва- лифицираните специалисти на болницата...[+]

Комисия за деца с мускулна атрофия

В Университетската Многопрофилна Болница за Активно Лечение и Спешна Медицина  „Н.И. Пирогов”   функционира Експертна комисия за комплексно медицинско наблюдение на деца със спинална мускулна атрофия.  Тя е учредена със заповед № 1819/ 10.12.2015г. на директора на университетската спешна болница проф. д-р Стоян Миланов,  във връзка с изпълнение на „Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве” 2014 – 2020 г. Целта е да се създаде медико-социален план за децата с това рядко заболяване, който план да подпомогне техните лечение, рехабилитация и интеграция в обществото.  Експертна комисия за комплексно медицинско наблюдение на деца със спинална мускулна атрофия ще заседава толкова често, колкото е необходимо.  По време на заседанията, екипът от специалисти ще оценява състоянието и ще определя, кои от  пациентите, от какво лечение и рехабилитация се нуждаят, колко често е необходимо да посещават специализирано лечебно заведения  и колко време ще продължат лечението и рехабилитацията. Председател на комисията е заместник-изпълнителният директор по административната дейност  на „Пирогов” д-р Галина Тодорова, секретар-координатор е ст.м.с. Росица Райкова, а членовете, които разглеждат документите са водещи експерти в няколко области – д-р Стоян Сопотенски – заместник –изпълнителен директор по лечебната дейност на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”, д-р Силвия Чолакова – управител на Медицински център „Пирогов”,  доц. Красимира Казалъкова – завеждащ Отделение по физиотерапия и  физикална рехабилитация, доц. Христо Шивачев – завеждащ Отделение по детска гръдна хирургия и  д-р Атанас Кацаров –началник на Клиниката по детска травматология. Към комисията има и външни консултанти – проф. д-р Пенка Переновска, проф. д-р Ивайло Търнев и проф. д-р Венета Божинова. Разглеждането на документите става, след като детето бъде записано предварително по телефона. Това се случва всеки работен понеделник, вторник и сряда от 14.00ч. до 18.00 ч., а номерът е +359 87 825 2265 и 02/91 54 574 - секретар /координатор: ст.м.с. Росица Райкова . ...[+]