Университетска Многопрофилна Болница за Активно Лечение и Спешна медицина „Н.И. ПИРОГОВ” ЕАД е правоприемник на НИСМ „Н.И.ПИРОГОВ”, съгласно разпоредба на чл. 101, ал. 1 от ЗЛЗ, Заповед №РД 18-30/10.08.2000г. на Министъра на здравеопазването и Решение на СГС № 1/16.08.2000 г.

Болницата е разположена на площ от 24 000 кв. м. Сградният фонд – монолитни сгради, някои от които комуникационно и функционално свързани и временни постройки - тип павилиони

Структурата на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" ЕАД включва:

- приемно-консултативни и функционални кабинети;

- противошокови зали;

- отделения (с или без легла);

- клиники  (с или без легла);

- медико-диагностични лаборатории;

- операционни блокове, осъществяващи консултативно-диагностична и стационарна дейност и групирани функционално;

- специализирани болнични комплекси;

- структури, осъществяващи административно-стопански дейности.