Клиника „Обща и клинична патология”

Ръководството на отделението се осъществява от доц. д-р Маргарита Ангелова Каменова, началник-клиника, д-р Ния Иванова Сърбянова, началник отделение и Даниела Тодорова Котупова, старши лаборант.

още ...

Клиника „Обща и клинична патология”

Ръководството на отделението се осъществява от доц. д-р Маргарита Ангелова Каменова, началник-клиника, д-р Ния Иванова Сърбянова, началник отделение и Даниела Тодорова Котупова, старши лаборант.

Клиниката „Обща и клинична патология” извършва патоморфологична диагностична дейност, включваща биопсии от цтологичен и тъканен материал, гефрири, хистопатологично изследване на оперативен материал и аутопсии.
В клиниката се извършва също консервиране на тъкани обхващащо целия цикъл на вземане, обработка , съхранение и дистрибутиране на тъканни графт продукти за лечение на болни в цяла България.

През 1953 г. е открито Отделение по патологоанатомия. По-късно, през 1998 г., то се развива и обособява в клиника „Обюа и клинична лаборатория”.
Ръководител на звеното е доц. д-р Маргарита Ангелова Каменова,д.м., а старши лаборант е магистър Даниела Тодорова Котупова.
В клиниката се извършват следните дейности:
Патоморфологична диагностика, която включва извършване на:
• цитологично изследване / лаваж, изливи в серозни кухини, тънкоиглени биопсии, цзитонамазки от маточна шийка/,
• гефрири / интраоперативна морфологична консултация/,
• биопсично изследване на оперативни материали и
• биопсии взети с неинвазивни инструменталнти методики.
Имунохистохимична диагностика на тумори и тумороподобни процеси в различни органи и тъкани
Молекулярно-генетични проучвания в колаборация с Генетична лаборатория...... се извършват върху селективна туморна патология
Консултативна дейност върху биопсичен материал на пациенти от други болнични завезения в София и страната, обхващ почти пълен спектър на туморната патология /без хематологични заболявания/. Доц. М. Каменова е национален консултант по диагностика на туморите на нервната система, детски тумори, тумори на костите и меките тъкани; консултира гастроинтестинални стромални тумори, чиято имунохистохимична диагностика е въведена първоначално в УМБАЛСМ ”Н. И. Пирогов”от 2005 г., както и невроендокринни тумори в страната.

Университетската педагогична подготовка на доц. М. Каменова, богатата и разнообразна патология обхващаща почти всичките й клонове, образцовата орпганизация на работа основана на стандартизирани протоколи и съвременна методология на обработка на хистологичните материали, наличието на електронно съхранен архивен биопсичен материал определиха клиниката за база за следдипломно обучение още от 1995 г. В клиниката са обучени над 20 български и чуждестранни специализанти и се провеждат системно курсове по биопсична диагностика на туморите.
Обработка и консервиране на тъкани
В клиниката действа специализирана високотехнологична лаборатория , развила се на базата на отделение „Тъканна банка”, функциониращо от 1960г. Това е единствения център в България, в който се извършва цялостен цикъл на производство, от подбор на подходящ донор вземане на съгласие от близките до крайния етап – производство на графт продукти използвани за лечение в болници в цялата страна. Консервирането на тъканите се извършва по съвременен стандарт в съответствие на СОП за добра операционна практиа и с модерна апаратура, която позволявава да се извършват високоспециализирани процеси гарантиращи качеството на произвежданите графт продукти.

Специалистите в Отделение Консервиране на тъкани са добре подготвени теоретически и практически за работа в съответната област. Те притежават сертификати за експлантация на тъкани, посещават редовно курсове организирани от ИАТ, научни форуми, български и международни конгреси. Служителите от екипа, работещ в отдела консервиране на тъкани са членове на БАТБ и ЕАТБ.
Произведените продукти са алографти и ксенографти.
Алографтите се обособяват в няколко групи:
• Кожен ало- и ксенографт продукт – тяхното приложение е взаимодопълващо се.Намират приложение като покривен материал и комбинирано с автопластика при болни с обширни изгаряния.
• Алоамнион , който намира приложение при изгаряния на нежните части на лицето и тялото, и повърхностни дефекти на окото. Отделя се от плацентата на родилката.
• Мекотъканни продукти - фасция лата и пъпна връв. Те намират приложение в неврохирургията като пластичен материал и при травматични увреждания.
• Костно- сухожилни продукти – това са флексорни сухожилия на ръката, пателарни, ахилесови. Намират пхриложение във възстановяване на двигателната функция на засегнатия мускул, възстановяване на връзките на колянната става, фиксиране свода на стъпалото.
o Костни кортикални алографт продукти- могат да се оформят като цели / хумерус, фемур, тибия, фибула /, отделни фрагменти от цяла кост, диафизи и шпанове с различни размери, стружки и кортикално брашно. Намират приложение като фиксатори при фрактури и биостимулатори при метална остеосинтеза.
o Костни спонгиозните алографт продукти – те са оформени във вид на кубчета около един кубически сантиметър и служат за запълване на костни дефекти като стимулатори на остеогенезата.
o Експлантация на роговична тъкан необходима за трансплантация в офталмологията.


Ксенографт продукти – ксеноперикард и ксенокожа – доставят се от животни. Имат слаба антигенна активност. Използват се в неврохирургията, при дефекти на коремна стена, изгаряния.

Екипът за консервиране на тъкани работи в корелация с други лаборатории и институти за извършване на следните контролни дейности:

• серологичен контрол: сифилис, хепатит В, хепатит С, СПИН.
• микробиологичен контрол: предварителен – по време на работа и текущ – по време на съхранение на графт продуктите и контрол на работните помещения.
• задължителен сертификат за радиационно облъчване.
• контрол върху процеса на сублимационно сушене и записване в работен журнал.
• контрол на остатъчна влажност след процеса на сушене.
• търговски документ за годност проверен от ДВСК при получаване на ксено материалите за обработка.

 Диагностична дейност
Организацията на диагностичния процес е съобразена с главната цел на клиниката да се извършва акуратна,пълна , адекватна на съвременните изисквания и своевременна патоморфологична диагностика, чрез което се реализират принципите на добрата лекарска практика.
• Преустройство на биопсичния сектор със създаване на специализирани звена по цитопатология, ендоскопска и имуноморфологична лаборатория.
• Работа по стандарти за диагностични процедури на технологично /лаборантско/ ниво на рутинното хистологично обработване, обработване на ендоскопски взети тъкани и материали от костна, мускулна, лимфна тъкани.
• Използване на стандартни отговори на резултатите и диагнозата от патоморфологичното изследване. От 2000 г. има стандарти на 23 нозологични едииници - тумори на ГИТ, на бъбреци, на дихателна система, на органите на женската и мъжка полова ситема, на панкреаса и биларния тракт, на черния дроб, на централната нервна система, на детски тумори и др. и се въвеждат нови в зависимост от актуалните задачи, напр. за ГИСТ, невроендокринни тумори, изследване на метастатични тумори и др.Стандартите се актуализират съобразно новите препоръки от водещи европейски експерти.
• Провеждане на текущ вътрешен и външен контрол върху качеството на диагностичния процес.
• От 20О0 г. е въведн биопсичен регистър с терминологично уеднаквяване на диагнозите. Регистърът дава възможност за електронна обработка и бърза справка за резултатите от патоморфологичната диагностика, както и за статистична и научна обработка на данните.
Основен акцент в работата се отдава на осъвременяването на хистопатологичните изследвания и поддържане на високо качество на хистологичните препарати. Диагностиката се усъвършенства чрез:
• Текущо се разширяват диагностичните инвазивни процедури с цитологично изследване на ТАБ, и изливи, ендоскопски и видеоасистирани биопсии, ТУР на простатна жлеза, пункционни биопсии на черния дроб, лимфни възли, трансторакални , взети чрез VATS и др. биопсии.
• Текущо се осъвмременяват методиките за патоморфологично изследване с прилагане на имунохистохимични изследвания от 1998 г. предимно в областта на туморната диагностика, но също и за определяне на прогнозни и предиктивни биомаркери. Тези методики се актуализират непрекъснато като се превърнаха в рутинен способ за съвременна морфологична диагностика.
• Подготвяне на биопсични материали за генетично изследване в Централна генетична лаборатория при МУ-София.
• Осигуряване на апаратура, която е приведена в съответствие със стандартните европейски изисквания за патоморфологичните лабораториии.

Списък на лекарите в клиниката 

Доц. Маргарита Ангелова Каменова 

Д-р Ния Иванова Сърбянова 

Д-р Йонко Йорданков Савов 

Д-р Пенка Величкова Каранова 

Д-р Олга Георгиева Богданова 

Д-р Емилия Цветанова Шарова 

Д-р Цветомир Маргаритов Гарев – специализант, щат

 Д-р Мария Володиева Дочкова – специализант, щат 

Д-р Ллиляна Владимирова Владова – специализант, по програма на СДО 

Д-р Стефка Недкова Иванова – специализант, по програма на СДО

Д-р Спасина Василева Николова – специализант,  по програма на СДО

доц. д-р Маргарита Ангелова Каменова, д.м.

Началник "Обща и клинична патология"

 Завършва медицина във Висш Медицински Институт-София през 1964 г.  Специалности: обща и клинична патология, цитопатология.  Професионалната и кариера като патолог започва през 1968 г. Академичният ѝ стаж е като асистент и доцент в М...

още ...

Екип на Клиника „Обща и клинична патология”

Пациентите за нас

Все още няма изказани отзиви. Ще се радваме да получим вашето мнение!

Галерия