Клинична микробиология

Годишно се извършват 11 000 изследвания (на раневи ексудати, хемокултури, антибиограми, урини и др.)

още ...

Клинична микробиология

Годишно се извършват 11 000 изследвания (на раневи ексудати, хемокултури, антибиограми, урини и др.)

През 1957 г. към Института за спешна медицинска помощ „Н.И. Пирогов” се разкрива микробиологична лаборатория, като организирането и е възложено на д-р Мая Атанасова. Под нейно ръководство се извършва обзавеждането и структурирането на лабораторията, в която работят по един лекар, лаборант и санитар.

В периода 1967-1979 г. Лабораторията се ръководи от д-р Никола Възвъзов.

От 1979 г до 1988 г неин ръководител е доц. Златко Златанов, от 1990 г. до 2003 г. – доц. Пенка Пенчева, а от 2003 г. и понастоящем - проф. Д-р Магдалена Лесева.

Всички те са високо кволифицирани клинични микробиолози които налагат и поддържат с годините приемственост и традиции за съвременна и качествена микробиологична диагностика, тясно обвързана с клиничните звена на Болницата и ежедневната им дейност. Отличната колаборация между микробиолози и клиницисти е в основата на своевременна и ефективна диагностика и терапия на инфекциозните усложнения при пациентите.

 Материално-техническа база
Лабораторията по микробиология е част от Специализирания медицински логистичен комплекс на УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов”. Разположена е в самостоятелна триетажна сграда в двора на болницата. Структурата на Лабораторията отговаря напълно на приетите в страната стандарти, санитарно-хигиенни норми и изисквания за работа. Помещенията са разположени съобразно предмета на дейност и оборудвани с всичко, необходимо за функционирането им: апаратура, консумативи и др., позволяващи на персонала да осъществява качествена и високо ефективна дейност. Апаратурата и работните места са обезопасени, съгласно изискванията на законовите разпоредби за техническа безопасност, както и изискванията за охрана на труда. Не се допуска влизането на външни лица, както и пресичането на чистите и мръсни потоци. Работното време на Лабораторията е от 730 до 1930 в делнични дни и от 730 до 1330 в събота.

Медицинска техника и апаратура:
Лабораторията по Микробиология е оборудвана с необходимата за дейността си апаратура, инструментариум и консумативи, съответстващи на медицинския стандарт „Микробиология”, които създават условия за своевременно и ефективно извършване на специфичната дейност от медицинските специалисти:
1. Автоклави; сухи стерилизатори; водна баня; хладилници; техническа везна; аналитична везна; термостати; центрофуга; дестилатор за вода; микроскопи; компютърни конфигурации.
2. Автоматизирана система Vitek2 Compact, Bio-Merieux за идентификация на изолирани микроорганизми и изпитване на антибактериалната им чувствителност „ин витро”.
3. Апарат за хемокултури Bactec, Becton Dickinson
4. Ламинарен бокс MSC9.
5. Апарат за отчитане на ELISA.

 

Ръководството и персонълът на Лабораторията си поставят следните цели, касаещи клиничната й компетентност:


1. Да извършва своевременна, качествена, съобразена с Европейските и световните стандарти и новостите в микробиологичната наука и практика диагнастика на инфекциозните усложнения с различни причинители и локализация;
2. Да допринася за ефективния контрол върху разпространението на вътреболничните инфекции в Болницата и на антибиотичната резистентност;
3. Да съдейства за периодичното актуализиране и стриктно спазване на антибиотичната политика на Болницата и отделните клинични звена;
4. Да дава компетентни консултации на клиницистите по антибактериалната терапия на пациентите за подпомагане на успешното им лечение;
5. Да подържа постоянен контакт и добра колаборация между клиницисти и микробиолози;
6. Приближаване на микробиолозите до леглото на пациента чрез участия във визитации, колегиуми, консултации;
7. Спешно информиране на клиницистите за резултатите от изследванията, особено на тежко болните пациенти в интензивните отделения, за изолиране на проблемни микробни щамове, за регистриране на епидемиологично свързани случаи на ВБИ, за регистрирани взривове на ВБИ и предоставяне на друга важна информация;
8. Периодично информиране на клиницистите за актуалния статус на ВБИ и антибиотичната резистентност в клиничните им звена;
9. Периодичен контрол на дезинфекцията и стерилизацията чрез взимане на проби от болничната среда и консумативите;
10. Въвеждане в ежевневната практика на новостите в микробиологичната наука;
11. Постоянна работа за повишаване и актуализиране на знанията, уменията и квалификацията на персонала на Лабораторията;
12. Усъвършенстване на учебно-преподавателската и научна дейност чрез въвеждане на нови, съвременни форми на обучение и утвърждаване на образователния пазар;
13. Изпълнение на националните, регионални и болнични здравни стратегии и планове
14. Участие в клинични изпитания на нови антимикробни препарати, в европийски и други проекти.

 По настоящем в Лабораторията по микробиология работят:
Висши кадри: 1) Трима лекари с придобита специалност, от които: един хабилитиран, професор, доктор по медицина, началник на Лабораторията; един асистент; един лекар-микробиолог; 2) Един лекар-специализант; 3) Един биолог-специализант.
Среден медицински персонал - девет лаборанти с над 20 години трудов стаж и полувисше образование. Старшата лаборантка има образователно-квалификационна степен бакалавър по специалността „Управление на здравните грижи“, придобита квалификация и правоспособност „Ръководител на здравните грижи и преподавател по практика”.
Младши персонал – три броя оператори автоклав.
Средният и младши медицински персонал е добре квалифициран и обучен да действа с наличната техника и апаратура според нивото си на компетентност.
Персоналът на Лабораторията има опит да работи в условията на спешност чрез поддържане на постоянен контакт (пряк и по телефона) с клиницистите, съобщаване на междинни резултати и максимално ускоряване на микробиологичната диагноза, за което служи и наличната съвременна апаратура.
Началникът на Лабораторията и другите лекари осъществяват компетентна консултативна дейност за правилно насочване на емпиричната и базираната на антибиограма антибиотична терапия и периоперативната антибиотична профилактика на пациентите; назначаването на подходящи по вид и брой изследвания за уточняване на диагнозата; превенция и контрол на вътреболничните инфекции.
Персоналът на Лабораторията участва в курсове за следдипломна квалификация и продължително обучение, организирани ежегодно от НЦЗПБ, Булнозо и други. Досега висшият персонал е участвал в 65 курса, а средният – в 30. Друга форма за текуща квалификация са колегиумите на висшия и средния персонал, провеждани на 3-месечие.

Медико-диагностична дейност
В Лабораторията по микробиология се извършват микробиологични изследвания както на материали от пациенти на Болницата, така и платени услуги на амбулаторни (външни) пациенти: микроскопско изследване; посявки върху подходящи хранителни среди; култивиране и изолиране на наличните микроорганизми; идентификация и изпитване на антимикробната им чувствителност „ин витро” (антибиограми). Лекарите, работещи в лабораторията, са консултанти по антимикробна терапия, антибиотична политика и контрол на антимикробната резистентност; превенция и контрол ва вътреболничните инфекции.
През 2016 г. в Лаобораторията са извършени 40675 микробиологични изследвания и са напавени 8722 антибиограми.
Спектър на изследваните клинични материали:
дихателни пътища: гърлен секрет; секрет от уста; носен секрет; секрет от синус; ушен секрет; трахеална канюла; храчка; ендотрахеална тръба; бронхиален секрет и бронхиален лаваж;
урогенитална система: урина - средна струя; уретрален секрет; еякулат; простатен секрет; вагинален и цервикален секрет;
раневи/ гнойни ексудати, включително от болни с изгаряне
очни секрети
гастроинтестинален тракт: фецес; жлъчка; асцит; гастродуоденален сок; назо-гастрална сонда; фистула.
пунктати: плеврален; перитонеален; пунктат от абсцес; други пунктати.
дренажи: плеврален; перитонеален; други дренажи.
катетри: централен венозен; периферен венозен; уретрални.
хемокултури
ликвори
околна среда

Контрол на качеството
Контролът на качеството е задължителен елемент в Лабораторията по микробиология. В нея се извършва текущ, ежедневен вътрешен лабораторен контрол за работа според изискванията на медицинския стандарт „Микробиология”, документиран с протоколи от проверки на началника. Лабораторията участва във всички цикли на външен лабораторен контрол, надобластно ниво, за идентификация и антибиограма на бактерии и фунги и серологична диагностика на сифилис, извършвани на всеки 6 месеца от НЦЗПБ и Българската Асоциация на Микробиолозите (БАМ) и получава като оценка сертификат с максималния брой точки.
Удовлетворението на пациентите се проучва чрез подписване на информирано съгласие и попълване на анкетна карта.
Лабораторията подлежи на акредитация по реда на Закона за лечебните заведения със задължително участие на сертифициран одитор. Със заповед на министъра на здравеопазването й е определена акредитационна оценка „отлична” за срок от пет години.
Лабораторията отговаря на ІІІ-то ниво на компетентност, според Наредба №4 на МЗ от 25.01.2010 г. (изменена и допълнена в ДВ бр.66 от 24.08.2010 г.).
Всичко това удостоверява възможностите на Лабораторията по микробиология да осигурява съвременна, точна и най-качествена микробиологична диагностика.

Информационно осигуряване
От 2014 г. Лабораторията е включена в болничните програми към БИС Glаb Expert и Global HIS. В Glаb Expert ежедневно се въвеждат данните за извършените микробиологични изследвания по клинични материали, клинични звена, изолирани микроорганизми и чувствителността им ин витро към антибактериални препарати, при което се натрупва база данни. Те могат автоматично да се обработват за извършване на различни анализи: водещи причинители на инфекция в Болницата и отделните й клинични звена; разпространение на антибиотичната резистентност и на проблемни в това отношение щамове, носители на конкретни механизми на резистентност; разкриване на епидемиологични връзки, пропуски в контрола върху ВБИ и други. Във всеки един момент, всяко клинично звено на Болницата има достъп до готовите резултати от изследванията, заявките за които идват също по електронен път. Целта е да се ускори максимално получаването на информация, като се сведе до минимум използването на хартиен носител.
8. Учебно-преподавателска дейност
Лабораторията по Микробиология има определен статут, предмет на дейност, приоритети и задачи, които са подходящи за образователна дейност по специалността „Микробиология” на специализанти и студенти от Медицинския колеж „Й. Филаретова”. Тя разполага с учебна програма и с необходимите специалисти за провеждане на това обучение. Договорът между Медицински Колеж “Й. Филаретова” към Медицински Университет – София и УМБАЛСМ “Н.И. Пирогов” за организиране и провеждане на теоретично и практическо обучение на студентите се преподписва ежегодно.
Лабораторията участва в провеждането на:
Следдипломна квалификация по специалността микробиология на квалификационната степен специалист;
Обучение по сестринско дело – медицински лаборант;
Обучение на специализанти от страната и чужбина, приети за краткосрочна и / или продължителна специализация;
Индивидуално обучение по микробиология
Контролът на обучението чрез колоквиуми;
Обучение при въвеждането в лабораторната практика на нови, съвременни методи и технологии за София и звена от цялата страна.
Обучението на специализантите се извършва съобразно образоватнелните програми, договорени между Ректора на МУ, Директора на медицинския колеж и Изпълнителния Директор на Болницата, въз основа на които се изготвя план на обучението от началника на Лабораторията.
Следдипломното обучение на лекарите-специализанти се провежда от началника на Лабораторията и определени от него заместници.
Наличието на хабилитирани и нехабилитирани висококвалифицирани кадри в областта на микробиологията и на съвременна високотехнологична медицинска и аудиовизуална апаратура е условие за осигуряване на всестранна теоретична и практическа подготовка на специализиращи лекари, специалспециалисти по сестрински грижи и на лица, завършили медицински колеж.

 

Факти и цифри

3

лекари

10

лаборанти

Екип на Клинична микробиология

Пациентите за нас

Все още няма изказани отзиви. Ще се радваме да получим вашето мнение!