ДАННИ ЗА КОНТАКТ

УМБАЛСМ "Н. И. ПИРОГОВ" ЕАД

гр. София, п.к. 1606, бул. Тотлебен № 21;
Тел. 02/ 9154 411;
Имейл адрес: [email protected]

Длъжностно лице по защита на данните

Телефон: 02/ 9154 210;

Имейл адрес: [email protected]

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Уважаеми дами и господа,

С настоящото Съобщение за поверителност администрацията на УМБАЛСМ "Н. И. ПИРОГОВ" ЕАД Ви предоставя информация относно защитата на личните данни и  упражняването на Вашите права съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), наричан по-нататък Общ регламент.

Настоящото Съобщение за поверителност на личните данни се прилага по отношение на цялата информация, съдържаща лични данни, която се съхранява или обработва по друг начин във връзка с осъществяване на лечебната дейност, реализирането на трудови и гражданскоправни  отношения, провеждането на конкурси за подбор на служители, специализанти и стажанти,  приемането на жалби, сигнали и предложения, осъществяване на видеонаблюдение от Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Николай Иванович Пирогов" ЕАД / УМБАЛСМ "Н. И. ПИРОГОВ" ЕАД/.

Подробна информация за това какви данни обработваме в рамките на нашата дейност, с каква цел, на какво правно основание, за какъв срок извършваме тяхната обработка, както и за възможностите за упражняване на Вашите права, може да намерите в следните Съобщения за поверителност на конкретна обработка на лични данни:

 

Как защитаваме Вашите лични данни.

Всички лични данни, които обработваме са обект на строги мерки и процедури, за да се гарантира, че те не могат да бъдат достъпни или разкрити на всеки, който няма право на достъп до тях.
Разработили сме и прилагаме политики за сигурност и процедура за действие при нарушаване на сигурността на личните данни. Те дефинират нашите ангажименти и отговорности към личния Ви живот и обхващат редица области на информационната и технологичната сигурност. Ние предоставяме обучение на служителите, които обработват лична информация и предвиждаме дисциплинарна отговорност, ако се злоупотребява или не се полага правилна грижа за Вашата лична информация.
Извършваме оценки на поверителността при извършване на промени в процесите или системите, които съдържат Вашите лични данни. Оценяваме техническата сигурност на информационните ни системи.
Ще разследваме инциденти с данни, при които установим, че личните Ви данни могат да бъдат или са били  оповестени неподходящо.  Ще ви информираме, освен ако не решим, че това ще представлява риск за Вас и ще информираме Комисията за защита на личните данни. 

 

Какви са Вашите права и как да ги упражните.

Правата на субекта на данни са лични права, защитаващи неприкосновеността на личността и човешкото достойнство като върховни ценности.

По принцип Вие имате право да поискате от нас:

  • Да Ви предоставим информация за това какви данни обработваме за Вас;
  • Да ви предоставим копие на вашите лични данни;
  • Да коригирате грешките в личните Ви данни и да ограничите обработката;
  • Да възразите срещу обработката, в зависимост от дейността и правното основание;
  • Да поискате изтриване на личните данни, в зависимост от дейността и правното основание;
  • Да оттеглите съгласието си, ако обработката се извършва на това основание;
  • Да бъдете информирани за автоматизираното вземане на решения, включително профилиране. 

 

В нашите Съобщения за поверителност посочваме подробно Вашите права във връзка с конкретната обработка.

За упражняването на тези права, както и въпроси или притеснения относно обработката на Вашите личните данни, с изключение на правото на жалба, е необходимо да се свържете с Длъжностното лице по защита на данните по един от посочените по-горе начини за връзка, което ще Ви предостави подробна информация за процедурите за упражняване на права от субекта на данните.

В случай, че подадете искане за упражняване на права Вие следва да посочите своите три имена, единен граждански номер или друг аналогичен идентификатор и адрес, с цел идентифицирането Ви като субект на данните, като в случай на необходимост администрацията на УМБАЛСМ "Н. И. ПИРОГОВ" ЕАД може да поиска допълнително данни, както и доказателства за самоличност. Посочете в какво се изразява Вашето искане. Посочете адреса за кореспонденция с Вас /физически адрес, електронен адрес /, съгласно предпочитаната форма за комуникация.

Отговор ще Ви бъде предоставен при спазване на приложимите срокове – до 1 календарен месец от получаване на искането, като срокът може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията. В случай на неговото удължаване ще Ви уведомим за причините, които налагат удължаването. Първото предоставяне на данни е безплатно.
За Ваше улеснение при подаване на искане за упражняване на права може да използвате приложения образец.

За да упражните Вашите права, свързани с обработка на данни, можете да подадете искане по някой от посочените начини, като:

  • изпратите искане за упражняване на права на хартиен носител на адрес: гр. София, п.к. 1606, бул. Тотлебен № 21;
  • подадете лично искане за упражняване на права на адрес: гр. София, п.к. 1606, бул. Тотлебен № 21;
  • изпратите искане за упражняване на права на следната електронна поща: [email protected] или на електроненния адрес за кореспонденция с длъжностното лице по защита на данните: [email protected]

 

Ако считате, че обработката на лични данни във връзка с подаване на жалби, сигнали и предложения до УМБАЛСМ "Н. И. ПИРОГОВ" ЕАД е незаконосъобразна или нарушава правата Ви, Вие може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, с  адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, с електронен адрес: https://www.cpdp.bg/ или до Административен съд София – град.

 

Ние непрекъснато преглеждаме и актуализираме това Съобщение за поверителност, за да отразим промените в случаи на необходимост, както и да спазим промените в законодателството. 

Документи

Съобщение за поверителност на личните данни при осъществяване на клиничните изпитвания в УМБАЛСМ “Н. И. ПИРОГОВ” ЕАД

Съобщение за поверителност на личните данни, създадени чрез системата за видеонаблюдение на УМБАЛСМ “Н. И. ПИРОГОВ” ЕАД

Съобщение за поверителност на личните данни при приемане на жалби, сигнали и предложения

Съобщение за поверителност на кандидатите за работа, кандидат стажанти, кандидат специализанти

Съобщение за поверителност на личните данни на служителите, специализантите и стажантите, както на трети лица, чиито данни се обработват във връзка с управление на човешките ресурси и финансово – счетоводната отчетност

Съобщение за поверителност на личните данни при осъществяване на лечебната дейност в УМБАЛСМ "Н. И. ПИРОГОВ" ЕАД

Искане за упражняване на права от субектите на данни