Ужасната триада на лакътната става е една от най-тежките увреди на ставата, представляваща съчетание от фрактура на главата на лъчевата кост, луксация на лакътната става и фрактура на короноидния израстък на лакътната кост. Травмата е показана почти винаги за оперативно лечение, целта на което е наместване на вътреставните фрактури и стабилизиране на ставата, позволяващо ранно раздвижване –един от основните фактори, намаляващи честотата на усложненията. Поради голямото разнообразие и тежест на отделните увреди, оперативното лечение може да налага остеосинтеза с винтове или плака, както и заместване на главата на лъчевата кост с изкуствена.