Първа клиника по ортопедия и травматология

Ортопедична травматология

Създадена в началото на 70-те години. Нарежда се сред водещите травматологични звена в страната.

още ...

Първа клиника по ортопедия и травматология

Създадена в началото на 70-те години. Нарежда се сред водещите травматологични звена в страната.

Първа клиника по ортопедична травматология е създадена в началото на 70-те години, когато се извършва цялостно преструктуриране на болницата и са разкрити четирите съществуващи и сега клиники по ортопедична травматология, както и Клиника по детска травматология. 

Първият ръководител на клиниката е проф. Кънчо Кънев (1973 – 1990 г.) След него длъжността началник на Първа клиника по ортопедична травматология се изпълнява последователно от доц. Васил Цанов (1990-1991 г.), д-р Ивайло Седлоев (1991 г.), доц. Георги Бонев (1992 – 2007 г.), д-р Бойко Тошев (2007-2012 г.),доц. Маргарита Кътева (2012-2013 г.), проф. Асен Балтов (2013-2017 г.) и д-р Виктор Спасов (настоящ началник).
Клиниката е с най-високото, трето ниво на клинична компетентност, дефинирано в медицинския стандарт „Ортопедия и травматология“ от 4 ноември 2016 г.
Най-характерните увреди, по които се работи в клиниката, са по-честите травми на опорно-двигателния апарат – фрактури на проксималния хумерус, дисталния радиус, бедрената шийка, трохантерния масив, глезенната става, открити фрактури на крайниците, политравма. В клиниката също така се извършват около 250-300 операции за ендопротезиране на раменната, тазобедрената и колянната стави годишно.
Освен това в клиниката се разработват 3 дисертации за присъждане на научно-образователна степен „Доктор по медицина“:
- Ортопедичен damagecontrol, разработвана от д-р Виктор Спасов. Целта е въвеждане в практиката на протокол за етапно лечение на пациентите с политравма, което води до значително намаляване на смъртността от тези тежки увреди, както и значително по-бързо и пълноценно възстановяване на пациентите.
- Увреди на глезеннатасиндесмоза при фрактури на глезена, разработвана от д-р Христо Христов. Един от най-актуалните проблеми в съвременната травматология, фокусът към който е насочен поради трудното и често незадоволително възстановяване на този тип травми в световен мащаб. Целта е разработване и прилагане в практиката на методи за подобряване на репозицията на глезеннатасиндесмоза.
- Лечение на острата лакътна нестабилност, разработвана от д-р Борислав Тасев. Целта е въвеждане в клиничната практика на протокол за лечение на острата лакътна нестабилност чрез анатомично възстановяване на костните и мекотъканните стабилизиращи структури на ставата, основан на клинични критерии за стабилността й.
В Първа клиника по ортопедична травматология се извършват около 2000-2200 хирургични интервенции годишно (2157 за 2016 г.)
Рутинносеизвършват се следните оперативни интервенции:
Травматологични
А. Горен крайник
- открита репозиция и метална остеосинтеза на фрактури на клавикулата и скапулата, открита репозиция и метална остеосинтеза на луксациите на акромиоклавикуларната става
- открита и миниинвазивна репозиция и метална остеосинтеза (с плаки и интрамедуларни пирони) на фрактурите на проксималния и диафизарния хумерус
- алопластика (ендопротезиране) на раменната става при фрактури на проксималния хумерус
- открита репозиция и метална остеосинтеза на фрактурите на дисталния хумерус
- хирургично лечение на острата лакътна нестабилност (в клиниката е разкрита докторантура по темата) – заднолатерална ротаторна нестабилност, трансолекранна фрактура-луксация, варусна задно-медиална ротаторна нестабилност
- алопластика (ендопротезиране) на главата на лъчевата кост при невъзстановими фрактури на същата
- открита репозиция и метална остеосинтеза на фрактурите на проксималната, диафизарната и дисталната предмишница – фрактури на олекранона, главата на лъчевата кост, фрактура-луксация на MonteggiaиGaleazzi,диафизарни фрактури, фрактури на дисталния радиус
Б. Таз и долен крайник
- открита и миниинвазивнарепозиция и метална остеосинтеза на фрактурите на тазовия пръстен и ацетабулума
- закрита и открита репозиция с метална остеосинтеза при фрактури на бедрената шийка
- алопластика (ендопротезиране) при фрактури на бедрената шийка
- закрита и открита репозиция с метална остеосинтеза при фрактури на проксималното бедро (пертрохантерни и субтрохантерни фрактури)
- закрита и открита репозиция с метална остеосинтеза (плаки, антеградни и ретроградни интрамедуларни пирони) при диафизарни фрактури на бедрената кост
- хирургично лечение на острите усложнения на ендопротезирането на тазобедрената става – луксации на ендопротеза, перипротезни фрактури, в целия обем на дейността – закрита репозиция, открита репозиция с метална остеосинтеза, ревизионно ендопротезиране
- мининвазивна и открита репозиция с метална остеосинтеза при вътреставни фрактури в областта на колянната става (на дисталното бедро, пателата и проксималната тибия)
- закрита, мининвазивна и открита репозиция на фрактури на подбедрицата – диафизарни и пилон-фрактури, с метална остеосинтеза (с интрамедуларни пирони и плаки)
- хирургично лечение на острите усложнения на ендопротезирането на колянната става (луксации и перипротезни фрактури)
- открита репозиция с метална остеосинтеза на фрактурите на глезена (в клиниката е разкрита докторантура по темата)
- открита и миниинвазивни репозиция с метална остеосинтеза (с винтове и плаки) при фрактури на талуса и калканеуса
- закрита и открита репозиция с метална остеосинтеза при фрактури и фрактури-луксации на средния ходилен отдел (фрактура-луксация на Lisfranc)
- открита репозиция с метална остеосинтеза при фрактури на преднияходилен отдел
В. Политравма
- ортопедичен damage control (в клиниката е разкрита докторантура по темата) - етапно лечение на тежките множествени, съчетани и комбинирани травматични увреди при пациенти с политравма. Обичайно при показаните за етапно лечение пациенти се започва със стабилизиране на скелетните увреди (фрактури и луксации на големите стави) посредством външна фиксация, като след овладяване на животозастрашаващитеувреди и стабилизиране на състоянието на пациента се пристъпва към дефинитивно хирургично лечение посредством открита/закрита репозиция и метална остеосинтеза.
Ортопедични
А. Горен крайник
- открито и миниинвазивнохирургичнолечениеприуврединаротаторнияманшон
- алопластика (ендопротезиране) на раменната става при дегенеративни ставни заболявания (с конвенционална ендопротеза) и при невъзстановими увреди на ротаторния маншон (с reverse ендопротеза)
- ревизионно ендопротезиране на раменната става
- хирургично лечение на хроничната лакътна нестабилност
- артролизи при посттравматични контрактури на раменната и лакътната стави
- хирургично лечение на инсерционитите и тендовагинитите на горния крайник (латерален и медиален епикондилит, синдром на DeQuervain, , стенозиращтендовагинит на флексорите на пръстите - “щракащ“ пръст)
- ганглион
Б. Долен крайник
- първично ендопротезиране (алопластика) на тазобедрената става при вродени и дегенеративни заболявания (вродена дисплазия, коксартроза и др.)
- ревизионно ендопротезиране (алопластика) на тазобедрената става
- първично ендопротезиране (алопластика) на колянната става
- ревизионно ендопротезиране (алопластика) на колянната става
- хирургично лечение на посттравматичните артрози на глезенната и субталарната стави
- хирургично лечение на някои от вродените и придобитите деформации на предния ходилен отдел – hallux valgus, metatarsus adductus.

Какво лекуваме??

Екип на Първа клиника по ортопедия и травматология

Пациентите за нас

Все още няма изказани отзиви. Ще се радваме да получим вашето мнение!