Раната представлява нарушаване целостта на тъканите покриващи тялото, което е свързано със загуба на вещество.

В зависимост от протичането на раневото заздравяване, раните се класифицират като остри и хронични /всяка рана проявяваща тенденция към незарастване повече от четири седмици/.
Много са факторите, които оказват влияние върху раневото заздравяване.

Могат да бъдат разделени основно в две групи – системни /общи/ и локални:
- системни - възраст, хранителен и имунен статус, придружаващи заболявания/ основно захарен диабет, хронична венозна и артериална недостатъчност /, медикаментозно лечение /кортикостероиди, цитостатици/, психосоциално положение, рискови фактори /тютюнопушене, наднормено тегло/.
- локални /от страна на раната/ - степен на нараняване, място на нараняване, степен на бактериална колонизация, състояние на раневото ложе и ръбове, давност на раната.


Видове хронични рани:
- съдови : венозни, артериални, смесени
- декубитални
- диабетни
- специфични


Независимо от вида на раната и степента на тъканна загуба, заздравяването на всяка рана се извършва във фази, които се припокриват във времето и не могат да бъдат разделени една от друга:
- възпалителна ексудативна фаза
- фаза на пролиферация /гранулация/
- фаза на диференциация и ремоделиране /епителизация/


Познаването на раневото заздравяване, както и възможностите за оказване на влияние върху този динамичен и сложен процес, се увеличават значително през последните години, в клиничната практика навлязоха както съвременни превръзки, така и лечението на раните с отрицателно налягане /вакуум аспирационна система/.

Техните предимства пред традиционните превързочни материали са следните:
- осигуряват 100% стерилност /гарантирана от производителя/
- създават физиологична среда в раната
- атравматични при смяна на превръзката
- хипоалергични
- лесни за употреба