ТРЕТО ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХИРУРГИЯ

Първа клиника по хирургия

Основната МУ дейност е в сферата на лечение на спешните коремни хирургични състояния и травматичните увреждания на корема и гръдния кош.

още ...

ТРЕТО ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХИРУРГИЯ

Основната МУ дейност е в сферата на лечение на спешните коремни хирургични състояния и травматичните увреждания на корема и гръдния кош.

Лечението на пациенти със спешни хирургични заболявания e основна насока в дейност на Института за бърза медицинска помощ при неговото създаване през 1951 г. и по време на утвърждаването му, като една от основните болници на столицата. Интензивното развитие на различните медицински специалности и по-конкретно на хирургичните практики в насока специализирано лечение на спешните състояния довежда до високо ниво на лечебно-диагностични, медико-организационни и научни дейности. След базиране в нова и модерна за времето си сграда през периода 1962 – 1963 г., съществуващата Клиника по спешна хирургия се разгръща като комплекс – Секция по спешна хирургия част от която наред с другите три подобни на нея клиники е новосъздадената Трета хирургична клиника.

Първоначалната идея за разделяне на хирурзите в отделни клиника е подчинена на доктрината за създаване на високоспециализирани екипи с изградена ниво на компетентност и с изграден синхрон на колективната дейност. По-късно клиниките обособяват свой повече или по-малко отличаващ се облик според интересите, възможностите и желанието на лекарите за изява в определена насока. Развитието на Трета хирургична клиниката е свързано и повлияно, както от редица обществени, икономически и социални явления и промени в България, така и от приемствеността в дух на прецизност, новаторство и колективизъм възпитани и предавани от изтъкнати ръководители и функционери на клиниката: основателя на спешната хирургия в България – Проф. А. Луканов; Проф. А. Пинкас - дългогодишен ръководител на Трета хирургична клиника и на Секцията по спешна хирургия и хирург и преподавател с признат национален и международен авторитет ; Проф. Г. Златарски; Доц. Г. Каменов; д-р К. Семов, д-р И. Петков; д-р А. Косталевски – хирурзи със заслужен авторитет и влияние не само в „Пирогов”, но и сред цялата българска хирургична общност. През последните двадесет години Трета хирургична клиника е била ръководена последователно от Проф. Ш. Таджер, д-р П. Стефанов, Доц. Хр. Цеков и Доц. Ю. Ванев. Лекарите от клиниката поддържат активни контакти с хирургични клиники в България и водещи хирурзи в Европа.
През годините на своето утвърждаване и развитие, основната дейност на клиниката и център на нейната висока медико-клинична компетентност, се концентрира в сферата на лечение на спешните коремни хирургични състояния и травматичните увреждания на корема и гръдния кош. Разгръщането на такава дейност се осъществява при тясно сътрудничество и взаимодействие с други клинични звена, и особено със Клиниките по ортопедия и травматология, Клиниката по образна диагностика и Клиниката за интензивно лечение на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”. На практика чрез адаптиране на ежедневната си дейност, според познанията за заболяванията и опита от лечението им, както и със специалното внимание към индивидуалните нужди на пациентите от лечение и подкрепа, Трета хирургична клиника е възприела и прилага правилата и протоколите на добрата съвременна медицинска практика, както и мултидисциплинарния подход едновременно с най-прогресивно развиващите се европейски медицински институции. Хирурзите от клиниката са осъществявали редовно национална консултантска дейност в областта на спешната хирургия. Успоредно с водещите умения, възможности и роля като консултативен и методологичен център по отношение на хирургичната спешност, в клиниката са изградени традиции на задълбочена подготовка, генериране на умения от отделните лекари и е придобит значителен опит в лечението на хроничните възпалителни заболявания на храносмилателния тракт, на хирургични коремни болести с дегенеративно-обменен произход и на доброкачествени и злокачествени тумори на коремните органи. Въведените и създадени от екип на клиниката съвременни методи, както и резултатите в областта на лечение на херниите и дефектите на коремната издигат хирургичното ниво по отношение на тези заболявания до експертно.

По инициатива на хирурзи от Трета хирургична клиника със специални интереси и голям практически и изследователски опит в тази насока, през 2014 г. беше създаден Център за лечение на херниите и коремната болка към Медицински център „Пирогов”.

Макар и закрито по административни причини през 2014 г., отделението за лечение на доброкачествени и злокачествени заболявания на гърдата ( хирургия на млечна жлеза или мамология), се съхрани като кадри, които и днес са част от колектива на клиниката, практикувайки ежедневно на високо ниво тази отговорна хирургия, в неразривна връзка със сътрудничещите специалисти – патолози, онколози, терапевти. Преобладаващата част от създадените в последните години и приложени като практика в модерната хирургия нови методи и техники, като лапароскопска хирургия, торакоскопска хирургия и други миниинвазивни техники са въведени като рутинна дейност с висока принос за подобряване качеството на лечение, самочувствието и качество на живот на пациентите и ефикасност на медицинските дейности и организация.
Разгърнати възможности и постижения и на колектива на Трета хирургична клиника при лечението на голям диапазон от значимите заболявания
И в съвремието най-значим дял като обем на контингента пациенти, като сложност на лечебно-диагностичните дейности, като висока степен на отговорност и на необходимост от човешки и материални ресурси доминират спешните коремни хирургични заболявания. Това са внезапно появили се и с тенденция за бързо прогресиране състояния, които е много вероятно да изискват спешна хирургична операция за отстраняване на причината и предотвратяване на прогресиращо протичане и усложнения. Тези състояния са изява на различни заболявания, но общото между тях е, че основните прояви са внезапно появилата се болка или изразени страдания свързани с храносмилането (най-често – масивно повръщане, повръщане на необичайни за стомаха материи вкл. наличие на кръв, изхождания с промяна на цвета и консистенцията на фекалиите и др.).

Най-честите причини за възникването им са:

1. Инфекциозно или неинфекциозно възпаление възпаление (напр. остър апендицит или остро възпаление на жлъчния мехур).

2. Спазъм или прекомерно разширяване на черва, жлъчен мехур, жлъчни пътища (това се среща често при „запушване” или „преплитане” на червата, или колика причинена от камъни на жлъчния мехур).

3. Перфорация или спонтанен пробив на стената на стомаха, дванадесетопръстника или черво (често срещана е перфорация на стомаха или дванадесетопръстника като усложнение на язва).

4. Кръвоизливи в стомашно-чревната система (най-често като друго усложнение на язвите на стомаха и дванадесетопръстника или на възпалителни заболявания на червата, на чревни полипи, тумори и др.). Органите в коремната кухина имат устройство и функция предпоставящи основната им роля за храносмилане.

В Трета хирургична клиника е генериран голям опит и са придобити прецизни знания и умения за лечение на различни хронични заболявания на органите от тази система и другите коремни органи. Тази насока в дейността се осъществява в тясно сътрудничество с гастроентеролози, ендоскописти, специалисти по образна диагностика за определяне на вида, формата и стадия на заболяването и за възприемане на най-подходящ и ефикасен за пациента подход към лечението.

Обобщено заболяванията на коремните органи, и в специален аспект на органите на храносмилателната система, могат да се подразделят на три групи. Към първата група се отнасят възпалителни заболявания, като хроничните колити (възпаления на дебелото черво) и подобни на тях. Някои от заболяванияята имат специфична причинност и са дефинирани като ясно различими болести, като Хроничния улцерохеморагичен гастрит или болестта на Крон. Жлъчно каменната болест (камъните на жлъчния мехур и жлъчните пътища) също би трябвало да се приеме като хронично възпалително заболяване, защото нийната проява всъщност е следствие на хроничен възпалителен процес, увреждащ устройството и функцията на органитете. При възпалителните заболявания в тъканите и органите настъпват промени, които довеждат до поява на болестни признаци и нерядко на усложнения, предполагащи оперативно лечение за предотвратяване на прогресирането на заболяването и свързани с това тежки и дори животозастрашаващи увреди на здравето. Разбира се процесите на болестно увреждане са често сложни и причинени от повече от един фактор. Някои заболявания като жлъчно каменната болест, според съвременните знания и опит, са първично показани за оперативно лечение, поради факта, че вече развилите се болестни промени не могат да бъдат възстановени или преодоляни с медикаментозно лечение и реалното оздравяване се постига единствено с операция и отстраняване на поразения орган или част от него. В същността на жлъчнно каменната болест, се преплитат фактори на възпалението и фактори на нарушени дегенеративно-регулаторни функции (в случая нарушения в образуването на жлъчните сокове). Последните обуславят различаването на втора група на дегенеративно-регулаторни заболявания. Отчетлив пример за такова заболяване е язвената болест (язва на стомаха и дванадесетопръстника). Въпреки, че в последното десетилетие се натрупаха доказателства за значението на инфекцията на тези органи основното в развитието и е поява на дефекти (язви, рани) на лигавицата на стомаха и дванадесетопръстика с различна дълбочина на засягане на стената на тези органи, което може да доведе до внезапно настъпили (остри) усложнения, като перфорация или кръвоизлив, или до стесняване на канала на прехода на стомаха към дванадесетопръстника с непроходимост за стомашното съдържимо, което макар и постепенно развиващо се (хронично усложнение) представлява тежко заболяване с висока степен на страдания и опасност за живота. Тези усложнения се лекуват оперативно чрез възстановяване с пластични шевове на стената на органите или чрез отстраняване на часто от органите и възстановяване на храносмилателния канал с различни съустия. Като трета група може да се обособи тази на неопластичните (туморни) заболявания. При тях настъпва болестно разрастване на тъканите на някои органи с образуване на тумор, чийто разтеж и разпостранение може да бъде неконтролиран, както е при злокачествените тумори. Те се появяват много често именно в органите на храносмилателната система, както например ракът на дебелото и правото черво, който е един от най разпространените злокачествени тумори сред хората. Проблемите свързани с туморните заболявания са особено актуални в нашето съвремие поради големия брой засегнати и застрашени пациенти и свързаните стова сериозни личностни и социални процеси. Благодарението на значителния прогрес в лечението и на натрупания опит хирургичното се възприема като център на обширна сфера от различни методи (химиолечение, лъчелечение и пр.) на злокачествените заболявания. Операциите за злокачествени тумори се състоят в отстраняване на тумора по начин предотвратяващ нова поява (рецидив) или разпространение (метастазиране) и не по-малко важно - в съхраняване и възстановяване на такава форма на засегнатия орган, която да позволява неговото фунциониране в бъдеще. Такива операции се свързани с голяма прецизност и отговорнаст и с ефикасно сътрудничество между лекари от различни специалности – най-често хирурзи, онколози, анестезиолози и реаниматори. Понякога големи по обем и сложност спешни и планови операции не могат да изпълнят целта и необходимите резултати и се налага да се търси решение с последващи операции (многоетапно оперативно лечение). Заедно с опита и постиженията в областта на хирургията на гастроинтестиналните тумори, в Трета хирургична клиника интензивно се практикува оперативно лечение на тумори на гърдана (млечната жлеза). В четвърта група заболявания, типични за хирургичните клиники могат да се разграничат придобитите или вродени структурно-анатомични дефекти, най обичаен представител на които са херниите на коремната стена. Около 80 % от херниите при възрастните са придобити хернии на слабинната област, значително по-често срещани при мъжете. В съвремието в световен мащаб нараства заболеваемостта от следоперативни хернии. в Трета хирургична клиника се извършват голям брой операции за хернии по конвенционален начин (отворен достъп до хернията с кожен разрез и възстановяване на херниалния дефект) и чрез лапароскопски достъп (минимално инвазивна хирургия, при която възстановяването се извършва без хирургичен разрез, а чрез въвеждане на оптика за мониторно изображение на оперираната област и на специални инструменти за извършване на възстановяването). Като сериозно постижение в тази област може да се изтъкне индивидуализирания подход при оценка на типа и тежестта на херниалния дефекти препоръки за най-подходящ оперативен метод, на основа на редица провеждани изследвания от хирурзите на клиниката и на акумулиран собствен и опознат чужд опит.


Диагностично-лечебни възможностина клиниката


Периодът на диагностика в спешната медицина нетърпи отлагане и е насочен към две главни цели: от една страна максимално точно разпознаване на заболяването, а от друга при затруднено поставяне на диагнозата вземане на решение за типа лечение – оперативно или неоперативно за недопускане на прогресиране на заболяването и развитие на усложнение (например възникване на перитонит при закъсняло лечение на апендицит). В трета хирургична клиника се прилагат всички най-съвременни методи за диагностика – лабораторни, образни и инструментални, като те са стриктно съобразени с нуждите и интересите на пациента, за което той получава подробна информация. Без да се пестят умения и ресурси при диагностиката ние се придържаме към мнението, че „ненужните изследвания представляват нездраво любопитство, което може и да е опасно”. Освен това прецизно подбраните изследвания скъсяват пътя и времето до поставяне на диагноза или вземане на решение за начина на лечение. Доверието в решението на лекуващия хирург се толерира високо в Трета хирургична клиника. Освен по отношение на спешни хирургични състояния клиниката разполага в широки възможности и ресурс за задълбочена и коректна диагностика на неостро проявилите се (т.н. „хронични”) заболявания на коремните органи и органите на гръдния кош и средостението – така наречената елективна или планова диагностика.

 

Неоперативно лечение


В клиниката се лекуват редица заболявания, които условно представляват хирургична патология. В редица от случаите (например т.н. „неспецифична коремна болка”) проявите на „остър корем” не са причинени от увреда в структурана на органите, а от функционален процес – колика или невралгия. В тези случаи подходящото лечение съченато с активното наблюдение и своевременна диагностика води до облекчаване и отзвучаване на страданията. Правилното лечение на някои специфични заболявания, както например острия панкреатит са основават на задълбочени познания и оценен клиничен опит, които са сред приоритетите на Трета хирургична клиника. Ежегодно в Трета хирургична клиника се лекуват неоперативно, но по изисквания и стандарти на хирургичната специалност около 600 случая. В случаите, при които възможностите на неоперативното лечение се изчерпват и се установяват убедителни показания за оперативно лечение това се извършва като диагностична операция, след задълбочена оценка на състоянието и съответна медикаментозна подготовка според характера на заболяването, особеностите на пациента, вида на предстоящата анестезия и други фактори. Много често в тази насока се използва лапароскопската (неправилно, но популярна с наименованието „безкръвна хирургия”), която притежава важното преимущество за минимизирани страдания и бързо възстановяване на пациентите.
Оперативно лечение на заболявания на коремните органи и коремната стена и на образувания на телесната повърхност и гърдата (млечната жлеза)
Всяка хирургична операция е критично събитие в живота на личността. Определянето на необходимостта от това, прецизната оценка за годността на пациента да понесе определена хирургична процедура, щателната медикаментозна и физикална подготовка и най-важно вещото и акуратно изпълнение на операцията представляват сериозно предизвикателство към хирурзите и предполагат сложна и комплексна дейност в тясно сътрудничество с вече посочени медицински специалисти. Тези задачи, както и изключително важната информираност на пациента за обстоятелствата около оперативното лечение, са ядро около което се съсредоточава дейността на целия персонал на Трета хирургична клиника. Най-често извършваните спешни операции от колектива са за остър апендицит, остър холецистит (възпаление на жлъчния мехур с или без камъни), чревна непроходимост, заклещени хернии, язва на стомаха и дванадесетопръстника с усложнение. В последните години в световен мащаб и в България се наблюдава промяна в относителната честота на такива заболявания и на операциите за тях, но те остават сериозен проблем, особено при отчетените демографски особености на населението – по-висока възраст на пациентите, съчетана със сърдечно-съдови, обменни и други проблеми. В Трета хирургична клиника годишно се извършват 500 – 600 спешни операции с преобладаваща голяма и средна тежест и сложност. Операциите от областта на плановата хирургия са около 700 за година. Преобладават по относителен дял операции на експертно ниво за хернии, значителен дял са операциите за доброкачествени и злокачествени заболявания на коремните органи (голям опит в радикални операции за рак на дебелото и правото черво) и на гърдата, както и на хронични възпалителни заболявания (жлъчно-каменна болест, чревни заболявания и др.). Лапароскопската хирургия и миниинвазивните операции достигат до една трета от всички осъществени хирургични процедури, с усъвършенстване на опита и възможностите на хирурзите и на условията за съвременна високотехнологична хирургия. Калкулирани и оценени резултати от високото качество на хирургична дейност и на все по-широко застъпената лапароскопска и минимално инвазивна хирургия в последните години са редуцирани страдания след операцията и повишено качество на живот на оперираните пациенти, кратък престой в болница и значително намалена честота на усложненията, свързани с операцията и риск от неблагоприятно протичане.

 

Нашият екип

Лечебно-диагностичната, организационна и административна дейност в ТРЕТО ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХИРУГИЯ се осъществява от професионалисти с доказани подготовка, опит и умения. В клиниката работят 11 хирурзи с призната специалност и дългогодишен стаж, 4 специализиращи, високо-мотивирани и способни лекари, един специалист по вътрешни болести и по кардиология със забележителен опит в областта на периоперативните и други сърдечно-съдови и белодробни съпътстващи заболявания и усложнения, 15 медицински сестри с дългогодишен стаж и изключителен опит и професионализъм в лечението и грижите за пациентите, както и 11 санитари със специална подготовка за хирургично лекувани пациенти. Високият професионализъм и личностните добродетели на членовете на екипа предпоставят основа за високото качество на медицинските дейности, за коректни отношения към пациентите и установено високо ниво на задоволеност от тях. Медицинската експертиза и всички необходими документи и предписания са последователно изпълнявани и придбивани от нашите пациенти. Лекарите от ТРЕТО ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХИРУРГИЯ подържат коректно и професионално контактите и необходимите процедури при следоперативно и продължаващо лечение и наблюдение на състоянията им.

Факти и цифри

14

лекари

1200

операции/годишно

Екип на ТРЕТО ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХИРУРГИЯ

Пациентите за нас

Все още няма изказани отзиви. Ще се радваме да получим вашето мнение!