Субдурален кръвоизлив


Травматичните кръвоизливи в групата на хематомите при ЧМТ в зависимост от вида си се определят като епидурални, субдурални и интрацеребрални. Малките кръвоизливи се причисляват към мозъчните контузии, големите кръвоизливи с изява на мозъчна компресия и дислокация на срединни мозъчни структури изискват спешно хирургично лечение. Симптомите при травматичните хематоми са подобни на тези при контузията на мозъка, но характерното за тях е настъпването на утежняване на наличните симптоми и появата на нови. Могат да настъпят самостоятелно или в комбинация и представляват живото- застрашаващо състояние с неоходимост от активно специализирано наблюдение и болнично лечение.

Субдуралните кръвоизливи се разполагат в т. нар. субдурално пространство- под дура матер. Субдуралното пространство е принципно обособено, което позволява нарастването на тези кръвоизливи до големи размери. Източникът на кървене и възникване на хематома са най- често мостови венозни съдове, преминаващи от повърхността на мозъка към дурата. Характерно за субдуралните хематоми е възможността за хронично протичане, особено при възрастни хора. При КТ изследване имат характерната полулунна (сърповидна) форма.