Ст. м. с. Росица Христова Райкова

старша медицинска сестра

От 1985 г. е медицинска сестра към Детска гръдна хирургия УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”.

От 2008 г. е старша медицинска сестра на Детска гръдна хирургия УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”.

 

Завършено образование

Математика

Медицинска сестра

Здравен мениджмънт - „Управление на здравните грижи”

Специалност „Управление на здравните грижи” - магистър

 

Обучения

Остри хирургични състояния в детската възраст”.

„Вродени и придобити заболявания на бронхопулмоналната система”.

„Обучение на анестезиологични сестри”.

„Управление на човешките ресурси в сферата на здравните грижи”.

„План за сестрински грижи”.

„Иновации и качество на здравните грижи в спешната хирургия”.

„Съвременни подходи в хигиената на ръцете на медицинския персонал. Мултимодална стратегия на СЗО”.

„Работа в бронхологично отделение. Основни задължения на медицинската сестра при ендоскопска хирургия”.

„Специализирани здравни грижи в спешната хирургия”.

„Иновации и качество на здравните грижи в съвременното здравеопазване”.

„Планиране, провеждане и представяне на сестрински изследвания”.

„Дезинфекция и стерилизация на ендоскопска апаратура и инструменти”.