Контузия на мозъка


Контузията на мозъка е свързана с настъпването освен на функционални нарушения и на морфологични мозъчни изменения. Контузията на мозъка е животозастрашаващо състояние и изисква активно специализирано наблюдение и болнично лечение.

Какви са симптомите при мозъчна контузия?


Клиничната картина е разнообразна и се определя от вида, тежестта и локализацията на травмените увреди.
- Нарушения на съзнанието по време на травмата
- Промяна на съзнанието след травмата, под формата на обнубилираност, сомнолентност, сопор или кома
- Паметови нарушения
- Главоболие, гадене, повръщане, световъртеж, светлобозън, емоционални нарушения- с по- голяма продължителност и интензитет, отклкото при мозъчното сътресение
- Огнищна неврологична симптоматика
- Разлика в ширината на зениците
- Гърчове
- Натичане на кръв и/или ликвор от носа, носоглътката или ухото- при счупване на черепната основа в съответните й отдели

Според локализацията на травмените увреди настъпилите симптоми следват особеностите на функционалната активност на съответните мозъчни зони. Огнищната мозъчна симптоматика може да включва
- Личностни промени, промени в поведението и емоциите- при контузия на предните отдели на фронталните дялове на мозъка
- Слабост на крайниците с латерализиращ характер (вляво или вдясно)- при контузия на задните отдели на фронталните дялове на мозъка
- Сетивни нарушения по типа на изтръпване или намалена сетивност, възможно с пристъпен характер- при контузия на париеталните дялове на мозъка
- Говорни нарушения- затруднение на говора или затруднено разбиране на чужда реч- при увреда на темпоралния лоб в доминантната хемисфера
- Зрителни нарушения- под формата на т. нар. фотопсии или отпадане на части от зрителните полета- при контузия на окципиталните дялове на мозъка
Контузия на ствола на мозъка води до тежки нарушения на съзнанието, дишането и сърдечната дейност.

Как се поставя диагнозата "мозъчна контузия"?


Диагностичният процес при контузия на мозъка следва последователността за диагностика на ЧМТ. При рентгенографиите може да се открие счупване- с линеен ход или хлътване на костта. При КТ се установяват съответни хеморагични промени- под формата на епидурален кръвоизлив, субдурален кръвоизлив, субарахноидален кръвоизлив, вътремозъчен кръвоизлив; по- рядко настъпилите промени са исхемични; възможно е да се открие различен по тежест локален или дифузен мозъчен оток. КТ находката при мозъчната контузия в редица случаи е динамична и изисква проследяване с поредица от изследвания, най- вече при промяна в клиничното състояние в хода на протичане на ЧМТ.

Как се лекува мозъчната котузия?

Лечението при контузия на мозъка се извършва в болнични условия и включва
- Покой на легло и режим посочен при лечението на мозъчното сътресение
- Симптоматично лечение
- Хирургично лечение при съответни показания- наличие на кръвоизлив с обемен ефект, някои счупвания на черепа, настъпило усложнение на травмата
Степента и времето за възстановяването при контузия на мозъка са строго индивидуални, определят се от редица фактори (най- вече тежестта на травмата и евентуалното настъпване на усложнения в хода на протичането й), в много от случаите лечението обединява усилията и грижите на различни специалисти и при част от болните изисква провеждането на продължителна рехабилитация.