Документи

Становище от проф. д-р Пенка Пенева Стефанова - Пеева, дмн - на английски език
Становище от проф. д-р Иван Георгиев Поромански, дм - на английски език
Становище от проф. д-р Димитър Темелков Костадинов, дм - на английски език
Рецензия от проф. д-р Огнян Георгиев Бранков, дмн - на английски език
Рецензия от проф. д-р Александър Петров Червеняков, дмн - на английски език
Рецензия от проф. д-р Александър Петров Червеняков, дмн - на български език
Рецензия от проф. д-р Огнян Георгиев Бранков, дмн - на български език
Становище от проф. д-р Пенка Пенева Стефанова - Пеева, дмн - на български език
Становище от проф. д-р Иван Георгиев Поромански, дм - на български език
Становище от проф. д-р Димитър Темелков Костадинов, дм - на български език
Автореферат на д-р Никола Костадинов Картулев
Дисертация на д-р Никола Костадинов Картулев