Проф. д-р Стоян Георгиев Миланов, д.м.

Началник на Клиника по анестезиология и интензивно лечение

Проф. д-р Стоян Миланов завършва медицина в МУ- гр. София през 1996 г. Придобива специалност Анестезиология и интензивно лечение през 2002 г. Придобива специалност Спешна медицина през 2008 г. Придобива специалност Обществено здраве и здравен мениджмънт през 2010 г. Основни специализации: Копенхаген, Дания и Кеймбридж - Обединено Кралство.

Започва професионаланта си кариера през 1996 г. като лекар ординатор в клиника по Спешна Анестезиология и Интензивно Лечение в Институт "Пирогов". През 1998 г. спечелва конкурс и е назначен като научен сътрудник към същата клиника.

През 2004 г. е назначен като началник сектор Септичен към Клиника по Спешна Анестезиология и Интензивно Лечение. От 2007 г. до ноември 2012 г. е началник на Клиника по интензивно лечение и Шокова зала в Институт "Пирогов".

През 2006 г. защитава успешно дисертационен труд с присъдена научна степен "Доктор". Хабилитира се по специалността Анестезиология и Интензивно Лечение през 2007 г. Изпълнителен директор на УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов” от януари 2013 г. до февруари 2017 г. Председател на Българското дружество по спешна медицина. Национален консултант по спешна медицина.

Основни области на професионален интерес: механична вентилация, остър респираторен синдром, метаболитна и хранителна поддръжка, политравма, медицински информационни системи, спешна медицина.

Автор на множество публикации в референтни списания и монография - Травма, Хранителна и Метаболитна поддръжка.