Проф. д-р Мария Христова Миланова, д.м.н.

Началник на Клиника по кардиология

Проф. Мария Миланова завършва медицина в гр. София през 1983 година. Трудовият си път започва в Общинска болница гр. Горна Оряховица. Работи последователно като цехов лекар, участъков лекар, ординатор във Вътрешно отделение. През 1988 година придобива специалност по Вътрешни болести. От 1988 година започва работа в УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”, където работи и до момента. През 1994 година придобива специалност по кардиология. През 2001 година завършва Здравен мениджмънт в Института за следдипломна квалификация при УНСС гр. София.

Има множество курсове, специализации и следдипломни квалификации у нас и в чужбина в областта на кардиологията.

От 1997 до 2000 г. е свободен докторант в Болница „Пирогов” и успешно защитава дисертационен труд на тема „Оценка на сърдечния риск при несърдечна хирургия”. През 2003 година и е присъдена образователната и научна степен „Доктор” по кардиология от ВАК.

От октомври 2007 година и до момента е ръководител на Клиника по кардиология в УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”.

През юни 2008 година е избрана за старши научен сътрудник втора степен по научната специалност кардиология от ВАК, а през септември 2014 година е избрана за „Професор” по научната специалност кардиология от Научният съвет на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”.

През 2016 година защитава дисертационен труд на тема „Оптимизиране на организацията и управлението на доболничната и болничната помощ при пациенти с остър коронарен синдром” и придобива научната степен „Доктор на науките” по кардиология.

Проф. Миланова има над 100 публикации във водещи български и чуждестранни медицински списания. Автор е на монография, има участие в учебници и сборници. Лектор на научни форуми. Член е на Българското и Европейското Дружество по кардиология. FESC на Европейското дружество по кардиология. Председател на работната група “Жени и сърдечно-съдов риск” към ДКБ. Член е на редакционната колегия на сп. Българска кардиология и сп. Спешна медицина. Републикански консултант по кардиология 2009-2011 година. Главен изследовател в клинични проучвания. Научен ръководител на докторанти и специализанти по кардиология. Член на научни журита и експертни съвети.