Завършва медицина в Медицинска академия - София през 1983 г.


Професионално развитие:
1983 – 1988 г. работи последователно като цехов лекар, БМП, участъков терапевт; ординатор кардиологично отделение в районната болница в гр. Г.Оряховица;
1988 – 2007 г. е лекар терапевт всекция по Спешна хирургия в МБАЛСМ “Пирогов”;
Oт 15.10. 2007 г. до момента е началник клиника по кардиология в УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов”.


Специалности:
1988г. – придобита специалност Вътрешни болести;
1993г. – придобита специалност Кардиология;
2000г. – завършен здравен мениджмънт в Институт за следдипломна квалификация при УНСС – София.


Квалификация и научни степени:
1998 г. - спечелен конкурс към фонд “Научни изследвания” на МОН;
2002 г. - защитена дисертация на тема “Сърдечен риск при спешна коремна хирургия” ;
2003 г. - присъдена образователна и научна степен “Доктор”;
2008 г. - присъдено научно звание ст.н.с.ІІ ст. по кардиология .
2016 г., месец Юни - "Доктор на медицинските науки".


Научни интереси:
Има интереси в областта на спешната кардиологична помощ, периоперативния сърдечен риск, организация на спешната кардиологична помощ.
Съместно с екип от УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” участва в изготвяне на медицинските стандарти по спешна медицина.


Членства в научни организации:
Член на европейското дружество по кардиология;
Член на българското дружество по кардиология;
Член на редакционната колегия на списание „Спешна медицина” – издание на съюза на научните мидицински дружества в България и УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” от 2009г.;
Лектор по програмата за специализация по „Спешна медицина” на лекари в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”;
Участия в редица наши и международни форуми и специализации, обучаващ лекари и специализанти;
Има над 40 публикации и научни съобщения в наши и чуждестранни медицински списания.
Ползва английски и руски език
Проф. д-р Мария Миланова е републикански консултант по кардиология от 2009 г.