Жалбите и сигналите, свързани с дейността на УМБАЛСМ Н. И. Пирогов ЕАД се подават до изпълнителния директор на лечебното заведение. Това става чрез написването на свободен текст, на български език.

Жалба се подава в писмен вид, в свободен текст, на български език, като в същата се описва:
Трите имена и адрес, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв - за българските граждани.
Трите имена и личния номер за чужденец и адреса, заявен в съответната администрация, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв.
Фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани и на български език, седалището и последния посочен в съответния регистър адрес на управление и електронния му адрес.
Услугата, от която се жалва; служителят, от който се жалва.
Органът, до който се подава.
Възраженията и тяхното основание.
Дата и подпис на подателя.

Сигнал се подава в писмен вид, в свободен текст, като трябва да съдържа:

  • Наименованието на структурата, където е извършено нарушението.
  • Достатъчно конкретни данни за извършеното нарушение.
  • Индивидуализиращи данни на подателя, както и качеството, в което твърдяното нарушение му е станало известно.


Подаването на жалбата или сигнала може да стане по 4 начина:

  1. Лично или чрез упълномощен представител, на адрес: гр. София, бул. Тотлебен 21, Административна сграда (Отдел „Деловодство и архив“).
  2. По пощата: гр. София, бул. Тотлебен 21, УМБАЛСМ Н. И. Пирогов, до Изпълнителния директор проф. д-р Стоян Миланов.
  3. На електронната поща на болницата [email protected].
  4. На телефон: 02/9154211

Внасяне на сигнал или препоръка може да се осъществи и чрез попълване на  онлайн форма за подаване на сигнали към Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество