Периферната артериална болест (ПАБ, peripheral artery disease – PAD) е сборно понятие за група заболявания, които водят до прогресиращи стеснения и/или тромбози, или разширения на аортата и нейните клонове, включващи каротидните артерии, артериите на горните крайници, висцералните артерии и артериите на долнитекрайници.
Хроничната артериална недостатъчност на крайниците (ХАНК) представлява хронична диспропорция между необходимостта от кислород и доставянето му в тъканите на крайника и се дължи на артериална тромбоза и/или стеснение.
Причина е основно атеросклерoзата (в 90% отслучаите), която води до стеснения в артериите. По-редки причини са: артериални емболии, компресията, посттравматичните съдови увреди и вродените съдови аномалии.
Традиционните рискови фактори за атеросклероза са валидни и при ПАБ: тютюнопушене, захарен диабет, артериална хипертония, дислипидемия и др.
ПАБ се проявява с периферна тъканна исхемия – бледост или посиняване на крайника, студени крайници, болка при физическо натоварване и/или в покой, рани по пръстите, глезените и по-рядко подбедриците.
Контрастната ангиография се счита за „златен стандарт“ за доказване на заболяването. Тя дава детайлна информация за артериалната анатомия и се препоръчва за оценка на пациентите с ПАБ на долните крайници, когато се предвижда разширяване на артериите или поставяне на стентове. Вземането на решение относно ползата от инвазивни терапевтични при пациенти с ПАБДК се прави след оценка с ангиография или комбинация от ангиография и неинвазивни съдови техники.
В отделението по инвазивна кардиология лечението на пациенти с ПАБ винаги се определя след мултидисциплинарно обсъждане, включващо съдови хирурзи, кардиолози, ендокринолози и невролози. Катетеризационната лаборатория разполага с последно поколение система за ендоваскуларна тромбектомия (аспирация на кръвни съсиреци) –AngioJet™, както и с Jetstream™, която е единствената атеректомична система с активна аспирация, използвана за третиране на разнообразни по морфология лезии – калцирани и нестабилни плаки, хронични оклузии.