Всеки пациент преминава през консултативните кабинети на Консултативно-диагностичния блок и въз основа на прецизиране, основаващо се на критерии за спешност и неотложност, пациентите се приемат незабавно или се включват в "лист на чакащи", където се планира датата за хоспитализация.

Пациенти транспортирани, чрез СМП, както и дошли сами с остра или внезапна възникнала промяна в здравето, която довежда до увреждания на жизнено значими органи и системи, при индикация за спешна хоспитализация, незабавно се приемат за лечение в съответната клиника/отделение.

При спешна хоспитализация, необходимите параклинични изследвания се извършват в структурата на спешно приемно отделение, като резултатите се изпращат в клиниката/отделението, където е хоспитализиран пациента.

Пациенти постъпили по спешност подлежат на пълна или частична санитарна обработка в спешното отделение, която се регистрира в лист ИЗ на първа страница.

Пациенти постъпили по планов прием подлежат на санитарна обработка, която се извършва в определено за целта помещение и се регистрира на първа страница на лист ИЗ.

Отказът на пациент да бъде приет в лечебното заведение, след информирането му от лекаря за нуждата от това, включването му в листа на чакащите, или отказът му да бъде включен в него, както и отказът му да продължи започналия престой в лечебното заведение се удостоверява задължително в медицинската документация с подпис или друг инициализиращ знак в присъствието на дежурния екип или приемащия лекар. Отказът от продължаване на започналия престой в лечебното заведение се изготвя по образец Приложение № 3 от Наредба № 49/18.10.2010 г.

Изписването на пациентите от стационара се извършва ежедневно. В деня на изписването се издава епикриза в три екземпляра: за лист "История на заболяване", за пациента и за Общопрактикуващ лекар.

В случаите по чл. 24 от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, приета с Постановление № 119 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 45 от 2006 г.; изм., бр. 57 от 2007 г. и бр. 1 от 2009 г.), към съпътстващата пациента медицинска документация задължително се прилага и екземпляр от епикризата за нуждите на приемащото лечебно заведение.

При необходимост от активно наблюдение или продължаване на лечението на пациента в амбулаторни (домашни) условия това следва изрично да се запише в епикризата, като се определят дати за контролни прегледи.