1. Правилник за развитие на академичния състав на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ ЕАД

2. Етичен кодекс.

3. Политика на качеството.

4. Критерии и показатели за оценяване.