Научна дейност и следдипломна квалификация и връзки с външни учебни и неучебни организации – НДСК и ВВУНО

Отдел Научна дейност и следдипломна квалификация и връзки с външни учебни и неучебни организации – НДСК и ВВУНО Структурата, отговорна за следдипломното обучение е създадена през 1978г. под името Организационно-методически отдел.

още ...

Научна дейност и следдипломна квалификация и връзки с външни учебни и неучебни организации – НДСК и ВВУНО

Отдел Научна дейност и следдипломна квалификация и връзки с външни учебни и неучебни организации – НДСК и ВВУНО Структурата, отговорна за следдипломното обучение е създадена през 1978г. под името Организационно-методически отдел.

Структурата, отговорна за следдипломното обучение е създадена през 1978 г. под името Организационно-методически отдел и неин ръководител е д-р Енчо Григоров. В началото на 90-те години отделът се разраства до Научно-организационна методическа секция с ръководител доц. д-р Йордан Трайков и отговорник по научната дейност д-р Чаначева. През 2007г. се преименува на Сектор Научна дейност и следдипломна квалификация, а организатор е д-р Цветелина Карабелова. От 2010 г. до момента началник е Диана Рангелова, а името на отдела става Научна дейност и следдипломна квалификация и връзки с МУ-София. Главен експерт е инж. Ивайла Сопотенска. От май 2017 г. към структурата на НДСК преминава и част от медицинския архив на болницата и отделът се наименува Научна дейност и следдипломна квалификация и връзки с външни учебни и неучебни организации.

Научната дейност в отдела е свързана с организацията и провеждането на обучения на студенти, специализанти и специалисти, провеждане на конкурси и процедури, както и организация на дейността на Научния съвет на болницата. Архивната дейност в отдела е свързана с предоставяне на информация по различни медицински въпроси и клинични случаи на редица институции след запитване.


Общия брой на персонала е петима души – началник, главен експерт, 2-ма архивисти и архивар.

Понастоящем в базата на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” се провеждат редица теоритични и практически обучения :
• Студентски практики и стажове от всеки курс на обучение по „Медицина” от всички медицински университети в страната, включително и на чуждестранни студенти, както и на студенти от факултет „Кинезитерапия, туризъм и спортна анимация” на НСА „Васил Левски”.
• Специализации на магистър-лекари по 22 специалности, като новоприетите специализанти само след въвеждането на Наредба 1 от 22.01.2015 г. са над 150.
• Ежегодни допълнителни следдипломни курсове за специалисти по редица специалности, провеждани от водещите преподаватели в болницата.
• Провеждане на теоритични цикли и практически модули по специалност „Спешна медицина” като основна част от катедра „Спешна медицина” на МУ-София.
• Обучение в докторски програми по акредитирани 12 специалности, включително първата и единствена в страната акредитирана докторска програма по „Спешна медицина”.

Отделът отговаря и за провеждането на процедури за присъждане на образователно-научни и научни степени „доктор по медицина” и „доктор на науките” и конкурси за заемане на академични длъжности „асистент”, „главен асистент”, „доцент” и „професор”, в съотвествие с изискванията на ЗРАСРБ, правилника за прилагането му и вътрешния правилник за РАС на УМБАЛСМ ”Н.И.Пирогов”
В отдела се организира и координира цялостната научна дейност на болницата, като се поддържа база данни, свързана с участия на кадрите в български и международни научни форуми, осигурява се и се следи преподавателската и публикационна активност на лицата, заемащи академични длъжности и се ръководи дейността на Научния съвет, който е основния академичен двигател в научната организация.

Участват активно в подготовката и провеждането на националните семинари и конференции по Спешна медицина, както и в подготовката и разпространението списание „Спешна медицина”. 

 

Екип на Научна дейност и следдипломна квалификация и връзки с външни учебни и неучебни организации – НДСК и ВВУНО

Пациентите за нас

Все още няма изказани отзиви. Ще се радваме да получим вашето мнение!