Клиника на мозъчните аневризми

Мозъчната аневризма представлява балонообразно разширение на мозъчен съд , което понякога руптурира (разкъсва се) причинявайки мозъчен инсулт или фатален изход.
Аневризмалната субарахноидна хеморагия (САХ) съставлява 1-7% от мозъчният инсулт и засяга около 6-12 на 100 000 души годишно най често на възраст между 40 и 60 години. В резултат на руптура на мозъчна аневризма възниква различен по тежест субарахноиден кръвоизлив. В 20-40% се наблюдава паренхиматозен кръвоизлив, 15-30% интравентрикулен кръвоизлив и в 2-5% субдурален кръвоизлив.
Приблизително 46% от болните завършват с летален изход независимо от проведеното лечение. Тъй-като най-честата причина за възникване на субарахноиден кръвоизлив е руптура на мозъчна аневризма рисковите фактори за САХ и образуване на аневризма се припокриват.
Рискови фактори за възникване на субарахноиден кръвоизлив (мозъчна аневризма) са:  тютюнопушене, артериална хипертония, употреба на алкохол, генетичен риск (бъбречна поликистоза, Ехлер-Данлос синдром и др.), употреба на симпатикомиметици, естрогенен дефицит, прием на статини и др.)
Водещата клинична изява е остро настъпило главоболие с наличие на менингорадикулерно дразнене и различна по тежест огнищна неврологична симптоматика. 30-50% от пациентите получават по-лека хеморагия т.нар „warning leak” , която предхожда тежкият субарахноиден кръвоизлив с 6-20 дни.  При пациенти с тежък субарахноиден кръвоизлив и наличие на количествени нарушения в съзнанието се налага лечение в Отделение за интензивно лечение и реанимация.
 

Диагностика на мозъчните аневризми

Нативното компютърно томографско(КТ) изследване демонстрира наличието на САХ в над 95% от случаите през първите 24 часа от кръвоизлива. Провежда се КТ-ангиография, ядреноматнитен резонанс(ЯМР)-ангиография или конвенционална мозъчна панангиография с цел уточняване на локализацията на аневризмата. Мозъчната панагиография се счита за златен стандарт при диагностиката на мозъчните аневризми.
Лумбална пункция - задължително изследване ако има негативно КТ изследване на фона на клинична изява характерна за САХ. Наличие на ксантохромия е типичен белег на САХ. В допълнение на това изследване може да се осъществи спектрофотометрия, която е с чувствителност до 95% след дванадесетия час от кръвоизлива.

Лечение на мозъчните аневризми

При пациентите с аневризмален субарахноиден кръвоизлив  съществуват различни хирургични достъпи в зависимост от локализацията на аневризмите.
Основната цел на съвременното неврохирургичното лечение е изключване на аневризмата от мозъчното кръвообращение с цел предодвратяване на рецидив на кръвоизлива и същевременно съхраняване на нормалният мозъчен кръвоток. Основоположник на микрохирургичното лечение на аневризмите е G.Yashargil, който през 1960 г. популяризира клипсирането на мозъчните аневризми, използвайки микрохирургична техника чрез поставяне на аневризмални клипси. Тази техника понастоящем е възприета като златен стандарт в хирургичното лечение на мозъчните аневризми.
Съвременната ендоваскуларна методика широко използвана в момента е изобретена през 1991 г. от италианския неврохирург Guido Guglielmi с въвеждането на откачащи се спирали - Guglielmi Detachable Coils. Поредица проучвания доказаха високата ефективност на този тип лечение при сравнително по-нисък процент на усложнения в сравнение с хирургията.
 

Ендоваскуларно лечение на аневризми -

Unassisted Aneurysm Coiling Technique from Norton Healthcare on Vimeo.

Съдовия спазъм остава едно от най-сериозните усложнения на субарахноидната хеморагия и е причина за редица необратими увреждания.Въпреки множеството проучвания на различни медикаменти към настоящия момент единствено нимодипина е доказал, че подобрява прогнозата при тези болни. Развитието на ендоваскуларните техники позволи ангиопластиката и интраартериалната вазодилатазия да се въведат като надеждни методи за борба със съдовия спазъм след САХ.
 

 

В центъра за ендоваскуларно лечение към УМБАЛСМ Н.И.Пирогов се извършва както хирургично, така и ендоваскуларно лечение на мозъчни аневризми.