Изгарянето е често срещана травма, която в много от случаите е подценена от пациента (родителите при деца), а нерядко и от медици, оказващи помощ в неспециализирани болници и отделения.

Кожата е орган, който изпълнява редица важни за организма функции – осигурява бариера между болестотворните микроорганизми и вредните фактори на околната среда от една страна и човешкото тяло от друга; участва в поддържането на имунитета; участва в регулацията на телесната температура и спомага за запазването на постоянния състав на телесните течности (хомеостаза); има сетивна функция и др. При изгаряне кожата е с нарушена цялост и не може да изпълни своите функции. С нарастване площта на изгарянето, организмът е неспособен да компенсира нарушените функции, настъпват болестни изменения във всички органи и системи и при неправилно лечение прогнозата е крайно лоша. При неправилно лечение ина ограничените изгаряния настъпват трайни последици от естетично и функционално естество. Лечението на термичната травма изисква комплексен интердисциплинарен подход и отлично подготвени специалисти.


Лечението бива консервативно и оперативно:

На консервативно лечение подлежат повърхностните изгаряния(I,IIaстепен), които се очаква да епителизират в срок от 3 седмици. Това лечение включва хидропроцедура и хирургично отстраняване на всички мъртви тъкани, като интервенцията се осъществява с упойка. Върху раната се поставя препарат с локално действие, като в много от случаите това са специализираните превръзки, които съдържат нанокристално сребро. Среброто е мощен антисептик и запазва раната от инфекция до нейното заздравяване. След пълна епителизация се препоръчва хидратация на засегнатото място и предпазване от пряка слънчева светлина за срок от минимум 6 месеца. 

На оперативно лечение подлежат дълбоките изгаряния ( IIB, III степен). Под обща анестезия се извършва хирургическа ексцизия на мъртвите тъкани и покриване на раните чрез свободна кожна автотрансплантация с пълнослоен или разцепен дермален автотрансплантат. При ограничени изгаряния е възможно покриване на дефекта чрез локални тъкани. В следоперативния период се спазва строг хигиенно-диетичен режим, максимално рано се започва рехабилитация.
При обширни изгаряния, инхалация на пушечни газове и изгаряне на дихателните пътища интензивното лечение на пациентите е в основата на благоприятния изход от заболяването.