Хирургичен операционен блок

Клиника по изгаряне и пластична хирургия

Има 4 асептични операционни зали разположени в отделен блок на територията на клиниката, за интервенции със среден, голям и много голям обем и сложност /1-ва, 2-ра, 3-та и 4-та зала / .

още ...

Хирургичен операционен блок

Има 4 асептични операционни зали разположени в отделен блок на територията на клиниката, за интервенции със среден, голям и много голям обем и сложност /1-ва, 2-ра, 3-та и 4-та зала / .

Отделението "Хирургичен Операционен Блок" към Комплекса по Изгаряне и Пластична Хирургия /ХОБКИ/ е функционално и организационно обособена структура в рамките на Клиниката по Изгаряния и Пластична Хирургия от месец август 2014 година. Хирургичният операционен блок осъществява своята дейност във взаимодействие и сътрудничество с останалите структури на клиниката. В съответствие с предмета на дейност отделението разполага с функционално обособени структури на собствена територията:
 Спешен приемно-консултативен кабинет
 Превързочна
 Противошокова зала
 Четири операционни зали разлопожени на територията на различните структурни звена на Клиниката за операции с малък, среден и голям обем и сложност.
 Четири асептични операционни зали разположени в отделен блок на територията на Клиниката за интервенции със среден, голям и много голям обем и сложност /1-ва, 2-ра, 3-та и 4-та зала / Първа зала е само за естетични операции. Втора зала при необходимост работи като септична операционна зала.
Посочените структурни и функционални звена са оборудвани с необходимите за тяхната дейност консумативи, инструменти, пособия и апаратура, позволяващи извършването на оперативни интервенции на хоспитализираните по спешност пациенти както и на тези хоспитализирани в планов порядък.

Екип на Хирургичен операционен блок

Пациентите за нас

Все още няма изказани отзиви. Ще се радваме да получим вашето мнение!