Олекранонът (лакътният израстък) учества в образуването на лакътната става и е основен костен стабилизатор на ставата, а освен това служи за залавно място на триглавия мускул на мишницата. Фрактурите му могат от една страна да причинят нестабилност и луксация на лакътната става, а от друга водят до развитие на функционална слабост на разгъването в лакътната става. Поради това почти във всички случаи фрактурите на олекранона са показани за оперативно лечение – открито (хирургично наместване) и фиксация на фрагментите с различни остеосинтезни средства в зависимост от типа на фрактурата – може да се използва т.нар. напрегната остеосинтеза по Вебер, една или две плаки.