Фрактурите в долния край на лъчевата кост (радиус) са едни от най-честите, особено при пациенти в напреднала възраст с остеопороза. Морфологията им показва голямо разнообразие – от неразместени и минимално разместени извънставни фрактури без раздробяване на костта, подходящи за неоперативно лечение, до многофрагментни вътреставни фрактури и фрактури-луксации на гривнената става, налагащи оперативно лечение. Това е и причина и за голямото разнообразие от методи за оперативно лечение – с външен фиксатор, мининвазивна остеосинтеза с Киршнерови игли, остеосинтеза с воларни или дорзални плаки,  остеосинтеза с мини-фрагментни плаки.