Проф. д-р Петър Йорданов Атанасов, д.м.

Началник Клиника по вътрешни болести

Роден на 27.05.1962 г. в град София.
Завършва гимназиално образование през 1980 г. в гр. Кюстендил.
През 1988 г. завършва Висше Медицинско образование в Медицинска Академия - Висш Медицински Институт гр. София.
Има защитена специалност по Вътрешни болести, Научна Медицинска информация, Клинична Хематология, Мениджмънт. В момента специализира Спешна Медицина.
От януари 2016 г. има присъдена образователна и научна степен "ДОКТОР" по МЕДИЦИНА с научна специалност Вътрешни болести, след успешно защитен дисератационен труд на тема „Епидемиология и етиология на анемията при хоспитализирани по спешност болни на възраст над 80 години”.
От декември 2016 г. има присъдена академична длъжност "ДОЦЕНТ" по научна специалност Вътрешни болести.
Д-р Атанасов е с 30-годишен, непрекъснат лекарски клиничен трудов стаж. Започва работа като лекар-ординатор във І-во вътрешно отделение на ОРБ гр. Кюстендил през 1988 г.
От 1992 г. до 2013 г. работи като лекар-интернист в Клиника по Вътрешни болести - УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов", а от 2013 г. до 2014 г. като лекар-хематолог в Клиника по Трансфузионна Хематология и Имунология - УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов".
От месец февруари на 2014 г. след конкурс, е назначен на длъжност "Асистент" към същата клиника.
От месец март 2014 г. до месец март 2017 г. изпълнява длъжността на Началник клиника по Вътрешни болести - УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов".
От месец април 2017 г. след конкурс е назначен за Началник клиника по Вътрешни болести - УМБЛСМ "Н. И. Пирогов".
Участвал е в редица научни конгреси и симпозиуми с международно участие по Вътрешни Болести, Токсикология, Клинична Хематология, Трансфузионна Хематология, Клинична Имунология, Спешна Медицина, Фармакология, Фармацевтична Химия, Неорганична Химия.

Има над 50 научни публикации в наши и чужди научни списания от областта на посочените по- горе специалности. 

През м. Март 2024 г. става "Професор".