Доц. д-р Георги  Желязков Георгиев

главен асистент, началник Отделение по обща реанимация

През 1999 г. завършва медицина в МУ-гр. София.
Придобива специалност Анестезиология и интензивно лечение през 2008 г.
Започва професионалната си кариера през 2000 г. като лекар-ординатор в ЦСМП гр. Ямбол-филиал гр. Елхово.
Постъпва в КСАИЛ на МБАЛСМ "Пирогов" през 2002 г. като специализант по Анестезиология и интензивно лечение.
През 2006 г., след спечелване на конкурс, е назначен като научен сътрудник към същата клиника.
През 2010 г. е назначен като завеждащ Обща Реанимация, а от 2011 г. е гл. асистент към клиниката.


Основни области на професионален интерес:
апаратна вентилация,
дихателна механика,
остър респираторен дистрес синдром,
хемодинамичен мониторинг и поддръжка,
нозокомиални инфекции.


Автор на публикации в национални и международни списания.