Д-р Светослав Славков, дм

Началник клиника

Д-р Светослав Славков е един от водещите специалисти в областта на лицево-челюстната хирургия в България. Има дългогодишен опит в областта на онкологията, травматологията, реконструктивната и възстановителната хирургия на главата и шията, както и в областта на оралната хирургия и имплантологията.

През 1996 г. завършва висше образование с магистърска степен по стоматология в Стоматологичния факултет на Медицински университет – София, с успех 5,08 от следването и 5,80 от държавните изпити.
От 2008 г. във връзка с изискванията на ЕС за двустепенно образование на лицево-челюстните хирурзи е редовен студент по медицина, като през 2014 г. придобива магистърска степен.
Магистър е и по Здравен мениджмънт.
През 2020 г. успешно защитава дисертация по въпросите на хирургичното лечение на онкологичните заболявание на слюнчените жлези и придобива образователно – научна степен „доктор по медицина (дм)“ 

Д-р Славков е един от основателите на Специализираната болница за активно лечение по Лицево-челюстна хирургия (СБАЛ по ЛЧХ) и работи в нея през цялото и съществуване (2000 г. – 2019 г.).
От 2013 година е завеждащ лечебна дейност на СБАЛ по ЛЧХ.

Членува в Българския лекарски съюз, Българския зъболекарски съюз, Сдружението на Оралните и лицево-челюстни хирурзи в България и Европейската асоциация по Черепно-челюстно-лицева хирургия (EACMFS).

Д-р Славков е женен и има син и дъщеря.