д-р Камелия Стоянова Стоянова

лекар в Клинична лаборатория

Родена на 09.03.1965 г. в гр. София.
Завършва висше медицинско образование в Медицинска Академия, гр. София през 1989 г.
Придобива специалност „Клинична лаборатория” в МА-София, Катедра по Клинична лаборатория през 1996 г.
Постъпва на работа в НИСМ ”Н.И.Пирогов” – Клинична лаборатория през 1995 г.