уролог

Д-р Борис Младенов завършва средното си образование в Немската Езикова Гимназия в гр. София и медицина в МУ София (2010 г.).
През 2016 г. придобива специалност по урология и успешно защитава дисертационен труд на тема „Съвременни подходи в диагностиката и лечението на масивната нетравматична хематурия“, като придобива образователна и научна степен „доктор по медицина“.
От 2017 г. е магистър по обществено здраве и здравен мениджмънт (Медицински Университет - София).
Има над 40 публикации и участия в научни конгреси у нас и в чужбина.
Провел стажове и семинари в Кобленц, Германия; Залцбург, Австрия и Прага, Чехия.
Има научни интереси в областта на онкоурологията.
Владее немски и английски език.